www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Piątek 06.04.2012

Archiwum przetargów
Archiwum przetargów 2011 Archiwum przetargów 2010 Archiwum przetargów 2009 Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Cupel, gm. Serock zamówienie publiczne na remont Zespołu Szkolno – Przedszkolnego – sala gimnastyczna Przetarg nieograniczony na dostawę ciągnika komunalnego wraz z pługiem do odśnieżania chodników zawiadomienie o wyborze oferty - dowożenie uczniów przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Serocku V przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż działek gruntu położonych we wsi Łacha ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty informacja o unieważnieniu przetargu - dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Serocku zamówienie publiczne na budowę zatoki autobusowej i chodnika w Skubiance ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty Rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto i Gmina Serock zamówienie publiczne na budowę chodnika w pasie drogowym ul. Traugutta w Serocku zamówienie punbliczne na remont 1 sali lekcyjnej w Szkole w Woli Kiełpińskiej III przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż działki położonej w Serocku przy ul.Pułtuskiej zamówienie publiczne na adaptację pomieszczeń po kuchni na salę ćwiczeń I PRZETARG pisemny OGRANICZONY (dla mieszkańców lub osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta i gminy Serock) na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Serocku przy ul. Kędzierskich 2a zamówienie publiczne na malowanie głównego holu w Zespole Szkół w Zegrzu zamóweienie publiczne - adaptacja pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne w Jachrance I przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż n/w działek gruntu położonych we wsi Dosin gm.Serock zamówienie publiczne na budowę linii oświetlenia drogowego w miejscowości Zabłocie, gm. Serock zamówienie publiczne na budowę chodnika w Jachrance rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto i Gmina Serock przetargi na dowożenie uczniów do szkół zamówienie publiczne na zagospodarowanie plaży w Serocku IV przetarg pisemny ograniczony dla mieszkańców miasta i gminy Serock na sprzedaż działek położonych przy ul.Zielonej w Serocku zamówienie publiczne na budowę oświetlenia drogowego w ul. Pułtuskiej w Serocku zawiadomienie o wyborze oferty IV przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż n/w działek gruntu położonych we wsi Łacha przetarg nieograniczony na remont gminnej substancji mieszkaniowej zamówienie: dostawa i montaż 3 pomostów pływających do mola z przystanią wodną w Serocku zamówienie publiczne pn. "Modernizacja budynku OSP w Serocku z adaptacjš na działalnoœć kulturalnš – wyposażenie" III przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych: we wsi Dębe, we wsi Nowa Wieś, gm.Serock zawiadomienie o wyborze oferty Unieważnienie przetargu na „zakup sprzętu nagłaœniajšcego dla Oœrodka Kultury w Serocku” zawiadomienie o wyborze oferty zawiadomienie o wyborze oferty informacja o unieważnieniu przetargu zawiadomienie o wyborze ofert zawiadomienie o wyborze oferty zawiadomienie o wyborze oferty Przetarg na zakup sprzętu nagłaśniającego dla Ośrodka Kultury w Serocku zawiadomienie o wyborze oferty zawiadomienie o unieważnieniu przetargu Zawiadomienie o wybranej ofercie na „budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ul. B. Chrobrego w Serocku” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - modernizacja chodników i parkingu w Zegrzu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - rozbudowa ścieżki dydaktyczno-krajoznawczo-turystycznej: Jadwisin i Serock - Wierzbica zamówienie publiczne pn. "Modernizacja budynku OSP w Serocku z adaptacjš na działalnoœć kulturalnš – wyposażenie" III przetarg pisemny ograniczony dla mieszkańców miasta i gminy Serock na sprzedaż działek położonych przy ul. Zielonej w Serocku przetarg na obsługę gminnych kontenerów KP-7 oraz utrzymanie czystości na terenie głównych dróg publicznych we wsiach: Łacha, Gąsiorowo, Nowa Wieś, Kania Nowa, Kania Polska i Cupel, Borowa Góra gmina III przetarg ustny nieograniczony/licytacja/ na sprzedaż działki położonej we wsi Marynino, II przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż działki położonej w Serocku przy ul. Pułtuskiej,III zawiadomienie o wyborze ofert zamówienie publiczne na koszenie terenów zielonych na obszarze Miasta i Gminy Serock zamówienie publiczne na koszenie poboczy dróg na terenie Miasta i Gminy Serock zawiadomienie o wyborze oferty zawiadomienie o wyborze oferty zawiadomienie o wyborze oferty zawiadomienie o wyborze oferty zamówienie publiczne na remont kanalizacji deszczowej w ul. Pułtuskiej w Serocku zawiadomienie o wyborze oferty zamówienie publiczne na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Stasi Las przetarg nieograniczony na remont budynku komunalnego wielorodzinnego przy ulicy Pułtuskiej 43 w Serocku zawiadomienie o wyborze oferty zawiadomienie o wyborze oferty zawiadomienie o wyborze oferty zamówienie publiczne na modernizację placu zabaw w Serocku zamówienie publiczne na: 1. Projekt budowlano – wykonawczy rozbudowy stacji wodocišgowej w miejscowoœci Borowa Góra, 2. Projekt budowlano - wykonawczy sieci wodocišgowej Borowa Góra - Zegrze zamówienie publiczne na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem zamówienie publiczne na zagospodarowanie nieruchomości gminnej w Stanisławowie zamówienie publiczne na budowę zatoki autobusowej i chodnika w Skubiance zamówienie publiczne - budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w miejscowości Kania Nowa zawiadomienie o wyborze oferty zamówienie publiczne - budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Karolino zamówienie publiczne - budowa oświetlenia drogowego w ul. Słonecznej i Pogodnej w Serocku zamówienie publiczne - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ul. B. Chrobrego w Serocku przetarg na zakup i dostawę paliwa zamówienie publiczne - budowa nawierzchni drogi ul. Na Skarpie w Wierzbicy Zamówienie publiczne na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Izbica zamówienie publiczne - modernizacja płyty trawiastej i remont ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu boiska w Jadwisinie Zamówienie publiczne na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Dębe Zamówienie publiczne na budowę oświetlenia drogowego w ul. Wyzwolenia w Serocku zamówienie publiczne na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ul. Traugutta zamówienie publiczne na modernizację ulicy Kędzierskich i terenu przy ul. Kościuszki w Serocku zamówienie publiczne na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ul. Sadowej w Serocku zamówienie publiczne na budowę wodociągu wraz z przyłączami w ul. Portowej w Izbicy, gm. Serock zamówienie publiczne na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ul. Sadowej w Serocku zamówienie publiczne na budowę wodociągu wraz z przyłączami w ul. Nodzykowskiego w Serocku zamówienie publiczne na budowę wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Jadwisin, gm. Serock zamówienie publiczne na modernizację ulicy Wyzwolenia i Brukowej w Serocku ogłoszenie o zamówieniu publicznym na budowę wodociągu w Wierzbicy Zawiadomienie o wyborze oferty Zawiadomienie o wyborze oferty przetarg na równanie, żwirowanie dróg gminnych gruntowych oraz niwelowanie poboczy przy drogach o nawierzchni bitumicznej na terenie Miasta i Gminy Serock w 2006r. zamówienie publiczne na wykonywanie remontów cząstkowych chodników na terenie miasta i gminy serock w 2006 r. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK POŁOŻONYCH WE WSI ŁACHA Zamówienie publiczne na: Wykonywanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni bitumicznej naterenie Miasta i Gminy Serock w 2006 roku. zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych, wycinka drzew i krzewów rokowania na sprzedaż nieruchomości we wsi Skubianka ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych informacja - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na konserwację oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Serock w 2006 roku. ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym /licytacja/ na sprzedaż działki położonej we wsi Karolino konkurs ofert - Prowadzenie opieki i socjoterapii wraz z zapewnieniem posiłków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka Przetarg nieograniczony na prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych, wycinka drzew i krzewów na terenie Miasta i Gminy Serock w 2006 roku. ogłoszenie o II przetargu pisemnym ograniczony dla mieszkańców miasta i gminy Serock na sprzedaż działek położonych przy ul.Zielonej w Serocku rokowania na sprzedaż nieruchomości w Serocku przy ul. Sienkiewicza Przetarg nieograniczony na obsługę selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Serock w 2006 roku przetargi w dniu 14.12.2005 r.na sprzedaż działek Przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej w Dębem, działek położonych na ul. Zielonej w Serocku, przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Skubiance Przetarg nieograniczony na wyłapywanie, transport do schroniska i objęcie opieką w schronisku bezdomnych zwierząt, pochodzących z terenu Miasta i Gminy Serock w 2006 r. ogłoszenie o zamówieniu usługi - udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 1 100 000 PLN na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu na rok 2005 Przetarg ustny na sprzedaż działek we wsi Karolino, Łacha, Marynino, Wierzbica ogłoszenie o zamówieniu publicznym na przebudowę linii oświetlenia drogowego w ul. 11 Listopada w Serocku Rokowania na sprzedaż nieruchomości Wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zamówienie publiczne na bBudowę linii oświetlenia drogowego w Wierzbicy, gm. Serock zamówienie publiczne na budowę mola wraz z przystanią wodną w Serocku zamówienie publiczne na budowę cišgu pieszo – rowerowego Wola Kiełpińska – Jachranka, gm. Serock ogłoszenie o przetargach na sprzedaż działek położonych we wsi Karolino, Wierzbica, Łacha i w Serocku I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Dębe gm.Serock ogłoszenie o III pisemnym przetargu nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś gm.Serock zamówienie publiczne na przebudowę linii oświetlenia drogowego w ul. 11 Listopada w Serocku rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Skubianka gm. Serock przetarg na dowożenie uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej przetarg na dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Serocku zamówienie publiczne na budowę chodnika w ul. Na Skarpie w Wierzbicy ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Wierzbica gm.Serock zamówienie publiczne na przebudowę linii oświetlenia drogowego w ul. 11 Listopada w Serocku zamówienie publiczne na zagospodarowanie terenu i ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej w Serocku ogłoszenie o zamówieniu - udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 1 100 000 PLN na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu na rok 2005 zamówienie publiczne na budowę linii oświetlenia drogowego w ul. Warszawskiej w Serocku przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś gm.Serock Zawiadomienie o wyborze oferty Zawiadomienie o wyborze oferty zamówienie publiczne na remont chodnika w miejscowości Jadwisin, gm. Serock zamówienie publiczne na remont 2 sal lekcyjnych oraz malowanie pomieszczeń kuchni w Szkole w Woli Kiełpińskiej rokowania na sprzedaż działek położonych we wsi Wierzbica gm. Serock zamówienie publiczne na remont dachu budynku szkoły w Serocku I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej przy ul.Sienkiewicza w Serocku rokowania na sprzedaż działek we wsi Skubianka zamówienie publiczne na przebudowę w celu rekultywacji składowiska odpadów w Dębem II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 18 działek położonych we wsi Karolino gm. Serock II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Skubianka gm.Serock zamówienie publiczne budowę linii oświetlenia drogowego w ul. Warszawskiej w Serocku ogłoszenie o zamówieniu - budowa mola z przystanią wodną w Serocku przetarg nieograniczony na przygotowanie posiłków dla Samorządowego Przedszkola w Serocku oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Serocku wraz z dzierżawą wyposażonej kuchni ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w zachodniej pierzei Rynku w Serocku u zbiegu ul.11-go Listopada i Rynku zamówienie publiczne na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skubianka, gm. Serock zamówienie publiczne na remont ogrodzenia przy Zespole Szkół w Zegrzu zamówienie publiczne na przebudowę w celu rekultywacji składowiska odpadów w Dębem zamówienie publiczne na remont samochodu pożarniczego marki Star 200 przetarg /licytacja/ na sprzedaż działek położonych we wsi Skubianka przetarg /licytacja/ na sprzedaż działek położonych we wsi Skubianka przetarg /licytacja/ na sprzedaż 22 działek położonych we wsi Karolino zamówienie publiczne na termomodernizację starego budynku Szkoły Podstawowej w Serocku informacja - przedłużenie terminu składania ofert zamówienie publiczne na budowę wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Kania Polska, gm. Serock informacja - przedłużenie terminu składania ofert zamówienie publiczne na roboty budowlane - modernizacja budynku OSP w Serocku z adaptacją na działalność kulturalną zamówienie publiczne na remont nawierzchni bitumicznej drogi w Zegrzu zamówienie publiczne na budowę garażu i modernizację budynku OSP w Stanisławowie, gm. Serock Zawiadomienie o wyborze oferty zamówienie publiczne roboty budowlane drogowe - modernizacja chodników w Zegrzu Zawiadomienie o wyborze oferty zamówienie publiczne na budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie złóż ofertę cenową na przygotowanie wniosku o pozowolenie zintegrowanego dla gminnego składowiska odpadów komunalnych w Dębem przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 329/2 o powierzchni 1118 m2 położonej we wsi Skubianka gm.Serock zamówienie publiczne na zagospodarowanie terenu przy budynku mieszkalnym przy ul. Polnej w Serocku Zawiadomienie o wyborze oferty zamówienie publiczne na budowę linii oświetlenia drogowego w Jadwisinie przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 329/1 o powierzchni 992 m2 położonej we wsi Skubianka gm.Serock przetarg nieograniczony na obsługę gminnych kontenerów KP-7 zamówienie publiczne na modernizację kanalizacji deszczowej w ul. 11-go Listopada w Serocku zamówienie publiczne na budowę linii oświetlenia drogowego w Jachrance Zawiadomienie o wyborze oferty postępowanie o zamówienie publiczne na koszenie terenów zielonych na obszarze Miasta i Gminy Serock Zawiadomienie o wyborze oferty zamówienie publiczne na zagospodarowanie terenu placu zabaw w Serocku Zawiadomienie o wyborze oferty Zawiadomienie o wyborze oferty zamównie publiczne na termomodernizację budynku Ośrodka Kultury w Serocku przy ul. Pułtuskiej 47 Zawiadomienie o wyborze oferty Unieważnienie zamówieia publicznego - budowa linii oświetlenia drogowego w ul. Warszawskiej w Serocku. I etap. przetarg nieograniczony na remont budynku komunalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościuszki 8A w Serockunowe podmenu postępowanie o zamówienie publiczne na koszenie poboczy dróg na terenie Miasta i Gminy Serock postępowanie o zamówienie publiczne na koszenie terenów zielonych na obszarze Miasta i Gminy Serock stań ze stoiskiem na Święcie Patrona Serocka św. Wojciecha zamówienie publiczne na budowę linii oświetlenia drogowego w miejscowości Szadki, gm. Serock zamówienie publiczne - termomodernizacja starego budynku Szkoły Podstawowej w Serocku pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś gm. Serock Wybrano ofertę na wykonanie remontu drogi gminnej w Jadwisinie Oferta na wykonanie remontu ulic w Serocku wybrana. Zamówienie publiczne na wykonanie ciągu pieszo rowerowego Serock - Jadwisin Wybrano ofertę zamówienie publiczne na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem zamówienie publiczne na wykonanie remontu nawierzchni z zagospodarowaniem terenu przyległego na bulwarze nadrzecznym w Serocku Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne zamówienie publiczne na wykonanie remontu małej architektury przy ul. Pułtuskiej w Serocku zamówienie publiczne na wykonanie remontu ul. Radzymińskiej w Serocku ze wzmocnieniem przyległej skarpy zamówienie publiczne na zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem przy budynku SP ZOZ w Serocku przetarg nieograniczony na remont budynku komunalnego wielorodzinnego przy ulicy Pułtuskiej 41 w Serocku zamówienie publiczne na budowę nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w miejscowości Dosin, gm. Serock rokowania na sprzedaż działki w Nowej Wsi ogłoszenie o postępowaniu o zamówienie publiczne na budowę linii oświetlenia drogowego w ul. Warszawskiej w Serocku etap I zamówienie publiczne na wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Jadwisin, gm. Serock zamówienie publiczne na budowę linii oświetlenia drogowego w ulicy Mickiewicza i Słowackiego w Serocku zamówienie publiczne na wykonanie remontu ulicy Kosciuszki, Rynek i Niskiej w Serocku ogłoszenie o postępowaniu o zamówienie publiczne na zakup wraz z dostawą pojemników na stałe odpady komunalne Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne ogłoszenie o zamówieniu - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stasi Las, gm. Serock Przetarg na zakup paliwa i dostawę. przetrag na budowę linii oświetlenia drogowego w miejscowości izbica przetarg na wykonywanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie Miasta i Gminy Serock w 2005 roku przetarg na dezynsekcję i deratyzację wysypiska odpadów komunalnych przetarg na wykonywanie remontów cząstkowych chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w 2005 r. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne przetarg na równanie i żwirowanie dróg gminnych gruntowych oraz niwelowanie poboczy przy drogach o nawierzchni bitumicznej na terenie Miasta i Gminy Serock w 2005r. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne przetarg na przeprowadzanie zabiegów pielęgnacyjnych na terenie Miasta i Gminy Serock w 2005r. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne przetarg na zadanie pn: wyłapywanie, transport do schroniska i opieka nad bezdomnymi zwięrzętami z terenu Miasta i Gminy Serock w 2005 r. rokowania na sprzedaż działki nr 725/2 położonej w Nowej Wsi przetarg na konserwację oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Serock w 2005 r. PRZETARG NA OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO Ogłoszenie o zamówieniu: budowa wodociągu w ul. Polnej w Serocku Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 260/4 o powierzchni 987 m2 położonej we wsi Izbica gm. Serock Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu Zamówienie publiczne - budowa drogi i chodnika w ul. Polnej w Serocku przetarg na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Dłużewskich w Serocku przetarg na budowę linii oświetlenia drogowego w miejscowości Ludwinowo Dębskie, gm. Serock przetarg na karosaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 325 przetarg na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Hubickiego i w ul. Sienkiewicza w Serocku przetarg na wykonanie remontu chodnika w miejscowości Jadwisin, Gm. Serock PRZETARG NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki Daewoo Nubira przetarg na budowę chodnika w Wierzbicy ? ul. Na Skarpie, gm. Serock Przetarg na dowożenie i odwożenie uczniów z miejscowości: Cupel-Kania Polska-Kania Nowa-Nowa Wieś-Łacha-Gąsiorowo i Wierzbica, przetarg na wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Izbica, gm. Serock przetarg na budowę ciągu pieszo-rowerowego Wola Kiełpińska ? Jachranka, gm. Serock przetarg na budowę ciągu pieszo-rowerowego Wola Kiełpińska ? Jachranka, gm. Serock Przetarg na dowożenie i odwożenie uczniów z miejscowości: Dębe-Izbica-Jachranka-Skubianka- Karolino-Marynino-Święcenica-Zabłocie-Guty-Stanisławowo. Przetarg na dowożenie uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej i Zespołu Szkół w Zegrzu. Przetarg na dowożenie-SP Serock i Gmina Serock przetarg na remont samochodu pożarniczego marki Jelcz 325 przetarg na budowę ścieżki dydaktycznej, krajoznawczo ? turystycznej Serock ? Jadwisin. Etap 2 Przetarg na dowożenie-ZSP Wola Kiełpińska Przetarg na wykonanie remontu przebieralni WF i korytarzy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej Przetarg na dowożenie-ZSP Wola Kiełpińska i ZS Zegrze Przetarg na dowożenie-Powiatowy Zespół Szkół w Legionowie PRZETARG NA BUDOWĘ ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ sEROCK - JADWISIN Przetarg na wykonanie remontu domków w Ośrodku Wypoczynkowym w Jadwisinie Zawiadomienie o rozstrzgnięciu przetargu Zawiadomienie o rozstrzgnięciu przetargu przetarg na budowę sieci wodociągowej w ul. Polnej w Serocku przetarg na budowę linii oświetlenia drogowego w ulicy Pułtuskiej w Serocku. przetarga na budowę kanału kanalizacji sanitarnej, urządzeń zbiornikowo-tłocznych, kabli zasilajacych, przyłączy kanalizacyjnych w ul. Wąskiej, Piaskowej i Bulwarze Nadrzecznym w Serocku przetarg na modernizację chodnika w ul. Drewnowskiego i Groszkowskiego w Zegrzu, gm. Serock przetarg na obsługę gminnych kontenerów KP-7 oraz utrzymanie czystości na terenie głównych dróg publicznych we wsiach: Łacha, Gąsiorowo, Nowa Wieś, Kania Nowa, Kania Polska i Cupel, gmina Serock Zawiadomienie o rozstrzgnięciu przetargu Zawiadomienie o rozstrzgnięciu przetargu Przetarg na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Stasi Las, gm. Serock Zawiadomienie o rozstrzgnięciu przetargu Zawiadomienie o rozstrzgnięciu przetargu przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej we wsi Nowa Wieś przy ul.Topolowej przetarg na wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Dębinki i w Zegrzu ? Grobla ogłoszenie o przesunięciu terminu składania ofert przetarg na budowę ścieżki dydaktycznej, krajoznawczo ? turystycznej Serock ? Jadwisin. Etap 1 Zawiadomienie o rozstrzgnięciu przetargu Zawiadomienie o rozstrzgnięciu przetargu przetarg na wykonanie remontu chodnika w ul. Niskiej w Serocku Zawiadomienie o rozstrzgnięciu przetargu przetarg na budowę linii oświetlenia drogowego w miejscowości Kania Polska Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu Zawiadomienie o rozstrzgnięciu przetargu Zawiadomienie o rozstrzgnięciu przetargów Zawiadomienie o rozstrzgnięciu przetargu Zawiadomienie o rozstrzgnięciu przetargów przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skubianka przetarg na koszenie terenów zielonych na obszarze Miasta i Gminy Serock KONKURS OFERT NA DZIERŻAWĘ GRUNTU NA PLAŻY MIEJSKIEJ W SEROCKU przetarg na remont budynku komunalnego w miejscowości Wola Kiełpińska, gm. Serock ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIACH PRZETARGÓW Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Serocku przy ul. Rynek 12 przetarg na modernizację budynku wraz z zagospodarowaniem terenu Stacji Uzdatniania Wody w Jachrance przetarg na wykonanie remontu małej architektury przy ul. Zaokopowej w Serocku OGŁOSZENIE O PRZETARGU ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGÓW PRZETARG NA BUDOWĘ ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ, KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNEJ Zawiadomienie O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Koszenie terenów zielonych na obszarze Miasta i Gminy Serock PRZETARG NA KOSZENIE POBOCZY DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK PRZETARG NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚĆI JACHRANKA - SKUBIANKA Koszenie poboczy dróg na terenie Miasta i Gminy Serock PRZETARG NA REMONT CHODNIKA W UL. PUŁTUSKIEJ PRZETARG NA ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ DZIAŁEK WE WSI WIERZBICA PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W SEROCKU przetarg na budowę linii oświetlenia drogowego w ulicy Wyzwolenia w Serocku przterg na montaż systemu sygnalizacji alarmu włamania i monitorowania w Szkole Podstawowej w Serocku i Samorządowym Przedszkolu w Serocku Przetarg na budowę linii oświetlenia drogowego w miejscowości Wola Kiełpińska PRZETARG NA BUDOWĘ LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO W NOWEJ WSI PRZETARG NA BUDOWĘ KANALIZACJI W ULICY PUŁTUSKIEJ W SEROCKU PRZETARG NA OŚWIETLENIE DROGOWE STANISŁAWOWA ZEGRZYŃSKIEGO PRZETARG NA MODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMUNALNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PRZETARG NA ODWODNIENIE I ZAGOSPODAROWANIE BOISK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SEROCKU Zawiadomienie o rozstrzgnięciu przetargu PRZETARG NA BUDOWĘ CHODNIKA W UL. PUŁTUSKIEJ W SEROCKU przetarg na obsługę selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Przetarg na rozbudowę budynku straży pożarnej w Gąsiorowie Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu Przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej Stasi Las - Karolino, gm. Serock Przetarg na równanie i żwirowanie dróg gminnych w 2004 roku Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu Z a w i a d o m i e n i e ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NA WYKONANIE ROZBIÓRKI GARAŻY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SEROCKU rozstrzygniecie przetargu na konserwację oswietlenia drogowego w Serocku PRZETARG NA ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM Z TERENU MIASTA I GMINY SEROCK PRZETARG NA PRZEPROWADZENIE ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH NA ZIELENI NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK W 2004 ROKU ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NA WYKONANIE ROZBIÓRKI BUDYNKU PRZY ULICY PUŁTUSKLIEJ 64 PRZETARG NA ROZBIÓRKĘ GARAŻY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SEROCKU PRZETARG NA OBSŁUGĘ SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY przetarg na konserwację oświetlenia drogowego PRZETARG NA WYKONYWANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK W 2004 ROKU PRZETARG NA ROZBIÓRKĘ BUDYNKU PRZY ULICY PUŁTUSKIEJ 64 PRZETARG NA WYKONYWANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH DRÓG O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK W 2004 ROKU Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu PRZETARG NA OBSŁUGĘ SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZETARG NA REMONT SAMOCHODU POŻARNICZEGO PRZETARG NA BUDOWĘ DROGI W WIERZBICY PRZETARG NA REMONT SAMOCHODU POŻARNICZEGO ZOSiP - ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGÓW PRZETARG NA REMONT DROGI GMINNEJ W JADWISINIE PRZETARG NA DOWOŻENIE UCZNIÓW DOP SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SEROCKU PRZETRAGI W GMINIE SEROCK - ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARG NA MODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMUNALNEGO ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NA MODERNIZACJĘ STACJI WODOCIAGOWEJ W JACHRANCE UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU NA DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W SEROCKU PRZETARG NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI WE WSI ŁACHA PRZETARG NA SPRZEADAŻ DZIAŁKI WE WSI ŁACHA Zawiadomienie PRZETARG NA REMONT MAŁEJ ARCHITEKTURY ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NA NA REMONT CHODNIKA UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU PRZETARG NA DOWOŻENIE UCZNIÓW DO ZESPOŁU - SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W WOLI KIEŁPIŃSKIEJ PRZETARG NA DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SEROCKU Przetarg na remont małej architektury na Osiedlu 1000-lecia w Serocku. PRZETARG NA REMONT NAGROBKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIE CMENTARZU W SEROCKU PRZETARG NA DOWOŻENIE UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W LEGIONOWIE Przetarg na budowę budynku mieszkalnego Przetarg na remont chodnika Przetarg na dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Serocku Przetarg na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Kędzierskich w Serocku Przetarg na dowożenie uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej. Przetarg na remont drogi gminnej Przetarg na modernizację stacji wodociągowej w Jachrance Przetarg na dowożenie uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Legionowie Przetarg na dowożenie uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zegrzu II przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż n/w działek we wsi Dosin Zawiadomienie o wyborze oferty Przetarg nieograniczony na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock Przetarg nieograniczony na przygotowanie posiłków dla Samorządowego Przedszkola, Szkoły Podstawowej Gimnazjum w Serocku Zamówienie publiczne na remont budynku komunalnego, użytkowego w Dębe zamówienie publiczne na remont budynku komunalnego, użytkowego w m. Dębe Zawiadomienie o wyborze oferty - remont chodnika w ul. Pułtuskiej w Serocku Zamówienie publiczne na remont chodnika w ul. Pułtuskiej w Serocku zamówienie publiczne na budowę chodnika w pasie drogowym ul. Traugutta w Serocku Zamówienie publiczne na obsługę bankową budżetu Miasta i Gminy Serock na okres 5 lat Modernizacja kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Jachrance Zamówienie publiczne na budowę kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie - ul. Malinowa, Konwaliowa, Wiśniowa, Jaśminowa do ul. Szkolnej Rozstrzygnięcie przetargu na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Stanisławowo, gm. Serock Zamówienie publiczne na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji stacji uzdatniania wody w Stanisławowie Rozstrzygnięcie przetargu na budowę drogi i chodnika na ul. Polnej w Serocku Zamówienie publiczne na przebudowę sieci wodociągowej w Zegrzu Zamówienie publiczne na budowę wodociągu ul. Słoneczna w miejscowości Marynino Zamówienie publiczne na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Cupel Rozstrzygnięcie przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie Zawiadomienie o wyborze oferty - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wyzwolenia w Serocku Zamówienie publiczne na zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2006/2007 Informacja o zamówieniu publicznym w formie przetargu nieograniczonego na remont chodnika w Jadwisinie Zamówienie publiczne w formie przetargu nieograniczonego na budowę wodociągu ul. Pobyłkowska w Serock Zamówienie publiczne - odmładzanie, ścinanie i karczowanie drzew oraz karczowanie krzewów Informacja o zamówieniu publicznym w formie przetargu nieograniczonego na remont nawierzchni drogi gminnej w Zegrzu Unieważnienie przetragu na remont budynku komunalnego w Dębe Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na "Dostawę ciągnika komunalnego wraz z pługiem do odśnieżania chodników" Zamówienie publiczne - wyłapywanie, transport i objęcie opieką w schronisku bezdomnych zwierząt, pochodzących z terenu Miasta i Gminy Serock w latach 2007 - 2008 IV przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż działki w Serocku przy ul. Pułtuskiej Informacja o wybraniu oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę sieci wodociągowej w Zegrzu Zamówienie publiczne na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wyzwolenia w Serocku Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na budowę wodociągu w Maryninie. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na remont chodnika w Jadwisinie Informacja o wybraniu oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budowę chodnika w pasie drogowym ul. Traugutta w Serocku Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na remont drogi gminnej w Zegrzu Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2006/2007" - zadanie II Rozstrzygnięcie przetargu na obsługę bankową budżetu Miasta i Gminy Serock Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2006/2007" Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś gm.Serock Zamówienie publiczne na konserwację oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Serock Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomośi we wsi Wierzbica gm. Serock I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Wierzbica gm.Serock Ogłoszenie o I przetargu pisemnym ograniczonym na sprzedaż 17 lokali mieszkalnych usytuowanych w parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Jachranka 75H Zamówienie publiczne - konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Serock Zamówienie publiczne - obsługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Serock w latach 2007 - 2008 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego Zamówienie publiczne - dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Jadwisinie i Gimnazjum w Zegrzu Zamówienie publiczne - dostawa dwóch samochodów dostawczych na potrzeby Komunalnego Zakładu Budżetowego w Serocku Rozstrzygniecie przetargu na Zimowe utrzymanie dróg na terenie wsi Jadwisin i Stasi Las, gm. Serock w sezonie zimowym 2006/2007 Zimowe utrzymanie dróg na terenie wsi Jadwisin i Stasi Las Zawiadomienie o wyborze oferty - obsługa selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta i Gminy Serock w latach 2007-2008 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - odmładzanie, ścinanie i karczowanie drzew oraz karczowanie krzewów na terenie Miasta i Gminy Serock w latach 2007 - 2008 Ogłoszenie o konkursie ofert dla organizacji pozarządowych - "Prowadzenie opieki i socjoterapii wraz z zapewnieniem posiłków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka" Zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniach o zamówienie publiczne na budowę oświetlenia drogowego Zawiadomienie o wyborze oferty - konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Serock Zamówienie publiczne - budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stanisławowo - Ludwinowo Dębskie, gm. Serock Drugi przetarg na sprzedaż samochodu osobowego marki polonez Caro 1,4 II PRZETARG pisemny OGRANICZONY na sprzedaż 14 lokali mieszkalnych w miejscowości Jachranka Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa dwóch samochodów dostawczych na potrzeby Komunalnego Zakładu Budżetowego w Serocku Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w ul. Słonecznej w miejscowości Stasi Las gm. Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-04-11 15:34:32)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty - Wyłapywanie, transport do schroniska i objęcie opieką w schronisku bezdomnych zwierząt, pochodzących z terenu Miasta i Gminy Serock w latach 2007-2008 Zamówienie publiczne na wykonywanie remontów cząstkowych chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w 2007 roku Zamówienie publiczne na wykonywanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie Miasta i Gminy Serock w 2007 roku Zamówienie publiczne na równanie, żwirowanie dróg gminnych oraz profilowanie poboczy dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Serock w 2007 roku Zamówienie publiczne - budowa wodociągów wraz z przyłączami w ulicach Wydmowej i Wiejskiej w miejscowości Kania Polska Zamówienie publiczne - odmładzanie, scinanie i karczowanie drzew oraz karczowanie krzewów na terenie Miasta i Gminy Serock w 2007 roku Zamówienie publiczne na dostawę oleju napędowego do zbiornika znajdującego się na Gminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Dębem Zamówienie publiczne - koszenie poboczy dróg na terenie Miasta i Gminy Serock Zamówienie publiczne - koszenie terenów zielonych na obszarze Miasta i Gminy Serock Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa oleju napędowego Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stanisławowo - Ludwinowo Dębskie, gm. Serock Zamówienie publiczne - budowa oświetlenia drogowego w Wola Kiełpińska, gm. Serock Zamówienie publiczne na budowę oświetlenia drogowego w ul. Wschodniej w miejscowości Łacha, gm. Serock Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Wywóz stałych odpadów komunalnych wraz z utrzymaniem czystości przy głównych drogach Zamówienie publiczne - budowa oświetlenia drogowego w ul. Granicznej i ul. Portowej w Izbicy, gm. Serock Zamówienie publiczne - budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stasi Las, ul. Długa - Słoneczna Zawiadomienie o wyborze oferty - koszenie poboczy dróg na terenie Miasta i Gminy Serock Zawiadomienie o wyborze oferty - odmładzanie, ścinanie i karczowanie drzew oraz karczowanie krzewów na terenie Miasta i Gminy Serock w 2007 roku Zamówienie publiczne - przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w budynku OSP w Woli Kiełpińskiej Zawiadomienie o wyborze oferty - koszenie terenów zielonych na obszarze Miasta i Gminy Serock Zawiadomienie o unieważnieniu dot. "Wywóz stałych odpadów komunalnych wraz z utrzymaniem czystości przy głównych drogach na terenie wsi Łacha, Gąsiorowo, Nowa Wieś, Cupel, Kania Nowa, Kania Polska" IV pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Dębe gm.Serock Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa wodociągu i przyłączy w ul. 11 Listopada w Serocku Zawiadomienie o wyborze oferty - remont dróg Zamówienie publiczne - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Hubickiego i Sienkiewicza Zawiadomienie o wyborze oferty - równanie dróg żwirowych Zamówienie publiczne - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w ul. 11 Listopada w Serocku Rokowania na sprzedaż 8 lokali mieszkalnych usytuowanych w parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Jachranka 75H Zamówienie publiczne - budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Szadki - Wola Smolana, gm. Serock Zamówienie publiczne - remont dróg gminnych w miejscowościach Dębe i Zegrze, gm. Serock Konkurs ofert na rozbiórkę budynku położonego w Serocku Zamówienie publiczne - Remont ulicy Krótkiej, Kwiatowej oraz chodnika w ul. Zakroczymskiej w Serocku. Zamówienie publiczne na budowę sieci wodociągowej i przyłaczy w ul. Wschodniej w miejscowości Łacha, gm. Serock Zamówienie publiczne - przebudowa fontanny na Rynku w Serocku. Obsługa gminnych kontenerów KP-7 wraz z utrzymaniem czystości przy głównych drogach na terenie wsi Łacha, Gąsiorowo, Nowa Wieś, Cupel, Kania Nowa, Kania Polska, gm. Serock Zawiadomienie o wyborze oferty - obsługa gminnych kontenerów KP-7 wraz z utrzymaniem czystości przy głównych drogach na terenie wsi Łacha, Gąsiorowo, Nowa Wieś, Cupel, Kania Nowa, Kania Polska Zamówienie publiczne - budowa oświetlenia drogowego w ul. Św. Wojciecha w Serocku Zamówienie publiczne - przebudowa fontanny na Rynku w Serocku Zawiadomienie o wyborze oferty - przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kiełpińskiej Zamówienie publiczne - opracowanie dokumentacji projektowej na budynek wielofunkcyjny opieki społecznej w Serocku przy ul. Kędzierskich Zamówienie publiczne na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Stasi Las Zamówienie publiczne - remont elementów małej architektury w Serocku Informacja o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne na "przebudowę fontanny na Rynku w Serocku" Zamówienie publiczne - zagospodarowanie terenu plaży w Serocku - modernizacja parkingu Zamówienie publiczne - remont gminnej substancji mieszkaniowej Zamówienie publiczne - refulowanie piasku na plażę w Serocku Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w ul. Wschodniej w m. Łacha gm. Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-04-11 15:33:44)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zamówienie publiczne - termomodernizacja budynku stołówki przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie Zawiadomienie o wyborze oferty - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ul. Pułtuskiej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-06-15 08:19:28)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zamówienie publiczne - Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację stadionu miejskiego w Serocku Zawiadomienie o wyborze oferty - Remont gminnej substancji mieszkaniowej Zamówienie publiczne - wykonanie zmian "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock" (56/VII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.03.2007r.) Zawiadomienie o wyborze oferty - opracowanie dokumentacji projektowej na budynek wielofunkcyjny opieki społecznej w Serocku przy ul. Kedzierskich  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-04-18 15:55:43)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - termomodernizacja budynku stołówki przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-04-18 15:56:19)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zamówienie publiczne - wymiana okien w budynku szkoły w Serocku Zawiadomienie o wyborze oferty - przebudowa fontanny na Rynku w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-04-27 16:10:09)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-04-27 16:21:36)

Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa wodociągów wraz z przyłaczami w ulicach Wydmowej i Wiejskiej w miejscowości Kania Polska  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-04-27 16:10:18)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wodociągu w ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-05-29 16:09:48)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zamówienie publiczne - termomodernizacja budynku stołówki przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie Zamówienie publiczne - remont chodnika w Woli Kiełpińskiej Zamówienie publiczne - termomodernizacja budynku i przebudowa instalacji c.o. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Odbieranie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-11-15 08:56:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienia o wyborze ofert - budowa oświetlenia drogowego  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-11-12 15:43:05)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zamówienie publiczne - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wodociągu w ulicach Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - odbieranie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock w okresie od 01.01.2008 do 31.12.2010  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-09-10 14:44:06)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zamówienie publiczne - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wodociagu w ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku Zamówienie Publiczne - Przebudowa fontanny na rynku w Serocku Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - termomodernizacja budynku stołówki przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-05-16 10:27:51)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty - "Wymiana okien w budynku szkoły w Serocku"  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-05-11 15:59:21)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zamówienie publiczne - budowa skrzyżowania i chodnika w Kani Polskiej, gm. Serock Zamówienie publiczne - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębe, gm. Serock Zamówienie publiczne - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ul. Pułtuskiej w Serocku Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - przebudowa fontanny na Rynku w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-05-16 10:13:51)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zamówienie publiczne - budowa oświetlenia drogowego w ul. Piaskowej w miejscowości Łacha Zamówienie publiczne - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Izbicy, gm. Serock Zamówienie publiczne - remont holu dolnego w Zespole Szkół w Zegrzu Zawiadomienie o wyborze oferty - remont chodnika w Woli Kiełpińskiej   Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-05-23 15:15:01)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty - wykonanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-05-22 15:36:53)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zamówienie publiczne - remont 3 sal lekcyjnych i szatni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej Zamówienie publiczne - modernizacja stołówki i kuchni z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie Zamówienie publiczne - dowożenie uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej Zamówienie publiczne - dowożenie uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej i Zespołu Szkół w Zegrzu Zamówienie publiczne - dowożenie uczniów do Powiatowego Zespołu Szkół Specjalnych w Legionowie Zamówienie publiczne - dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Serocku Zamówienie publiczne - dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Jadwisinie i Gimnazjum w Zegrzu ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Rozbudowa drogi i chodnika - ul. Polna w Serocku. Zawiadomienie o wyborze oferty - dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Jadwisinie i Gimnazjum w Zegrzu Zawiadomienie o wyborze oferty - dowożenie uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej Zawiadomienie o wyborze oferty - dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Serocku Zawiadomienie o wyborze oferty - dowożenie uczniów do Powiatowego Zespołu Szkół Specjalnych w Legionowie Zawiadomienie o wyborze oferty - dowożenie uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej i Zespołu Szkół w Zegrzu Zawiadomienie o wyborze oferty - termomodernizacja budynku i przebudowa instalacji c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-06-15 08:19:43)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Izbicy  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-06-15 08:19:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Przygotowanie posiłków dla Samorządowego Przedszkola w Serocku oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Serocku wraz z dzierżawą wyposażonej kuchni Zawiadomienie o wyborze oferty - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębe  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-06-15 08:19:14)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa skrzyżowania i chodnika w Kani Polskiej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-06-15 08:19:04)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne - przebudowa fontanny na Rynku w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-06-15 08:18:37)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty - remont 3 sal lekcyjnych i szatni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-06-25 13:27:00)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty - modernizacja stołówki i kuchni z zapleczem przy Szkole Podstawowe w Jadwisinie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-06-21 15:46:40)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomieiei o wyborze oferty - budowa oświetlenia drogowego w ul. Piaskowej w m. Łacha  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-06-21 15:46:26)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty - remont holu dolnego w Zespole Szkół w Zegrzu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-06-25 12:48:28)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty - przygotowywanie posiłków Informacja o zawarciu umów w zakresie dowożenia uczniów do szkół w roku szkolnym 2007/2008 Zamówienie publiczne - remont chodnika w ul. Polnej w Serocku Informacja o zawarciu umowy w zakresie przygotowania posiłków dla Samorządowego Przedszkola w Serocku oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Serocku wraz z dzierżawą wyposażonej kuchni Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wodociągu w ul. Pułtuskiej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-07-17 15:02:20)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty - remont chodnika w ul. Polnej w Serocku Zamówienie publiczne - rozbudowa drogi i chodnika - ul. Polna w Serocku Zamówienie publiczne - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wodociągu w ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku Zamówienie publiczne - budowa chodnika we wsi Łacha, gm. Serock Zamówienie publiczne - budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jachranka Zamówienie publiczne - Remont chodnika w miejscowości Jadwisin Zamówienie publiczne - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Karolino Zamówienie publiczne - budowa budynku sanitarnego na plaży w Serocku Zamówienie publiczne - rozbudowa budynku garażu OSP w Serocku i instalacji c.o. Zamówienie publiczne - przebudowa fontanny na Rynku w Serocku Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Karolino  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-08-23 14:23:05)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa chodnika we wsi Łacha  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-08-06 13:14:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa oświetlenia drogowego we wsi Jachranka  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-08-06 13:15:33)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zamówienie publiczne - opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację stadionu miejskiego w Serocku Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - przeudowa fontanny na Rynku w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-08-13 15:02:17)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o uneważnieniu postępowania - budowa budynku sanitarnego na plazy w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-08-13 15:00:31)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zamówienie publiczne - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borowa Góra, gm. Serock Zamówienie publiczne - Odbieranie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock w okresie od 1.1.2008 do 31.12.2010. Zawiadomienie o wyborze oferty "Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2007/2008" Zamówienie publiczne - budowa oświetlenia drogowego w ul. Jutrzenki w miejscowości Stasi Las Zamówienie publiczne - rozbudowa drogi i chodnika - ul. Polna w Serocku Zawiadomienie o wyborze oferty - remont chodnika w miejscowości Jadwisin  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-09-05 11:00:17)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty - remont chodnika i chodnika - ul. Polna w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-09-05 11:04:18)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomnienie o wyborze oferty - rozbudowa garażu OSP w Serocku i instalacji c.o. Zawiadomienie o wyborze oferty - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wodociągu w ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borowa Góra  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-09-10 11:48:07)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty - modernizacja nawierzchni ul. Radzymińskiej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-09-19 15:31:52)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zamówienie publiczne - modernizacja nawierzchni ul. Radzymińskiej w Serocku I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 22. działek gruntu w SEROCKU przy ul. Traugutta oraz działki nr 4/9 o pow. 667 m2 we wsi WOLA KIEŁPIŃSKA Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 4/7 o pow.1169 m2 położonej we wsi Wola Kiełpińska gm. Serock Zamówienie publiczne - budowa sieci wodociągowej w ul. Popowskiej w miejscowości Kania Polska Zamówienie publiczne - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Marynino, gm. Serock Zamówienie publiczne - budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pułtuskiej w Serocku Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa oświetlenia drogowego w ul. Miłosza w Serocku Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa wodociągu w miejscowości Marynino, II etap Zamówienie publiczne - budowa oświetlenia drogowego w ul. Jutrzenki w miejscowości Stasi Las, gm. Serock Zamówienie publiczne - budowa oświetlenia drogowego w ul. Miłosza w Serocku Zamówienie publiczne - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Marynino, gm. Serock. II etap Zamówienie publiczne - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Święcienica Zamówienie publiczne - Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2007/2008 Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa wodociągu w miejscowości Święcennica Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pułtuskiej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-10-01 13:08:42)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-10-01 13:09:17)

Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa sieci wodociągowej w ul. Popowskiej w miejscowości Kania Polska  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-10-01 13:07:40)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-10-01 13:08:53)

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania - przebudowa fontanny na rynku w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-10-01 13:06:29)
  Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-10-01 13:08:49)

Zamówienie publiczne - dostawa elementów granitowych na przebudowę fontanny na Rynku w Serocku Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację stadionu miejskiego w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-11-07 13:30:50)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Marynino (unieważ wodociąg Marynino.pdf)  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-10-04 13:02:36)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zamówienie publiczne - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębe, gm. Serock Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - dostawa elementów granitowych na przebudowę fontanny w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-11-07 13:30:44)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zamówienie publiczne - budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pułtuskiej w Serocku Zamówienie publiczne - budowa oświetlenia drogowego w ul. Wiejskiej w miejscowości Kania Polska, gm. Serock Zamówienie publiczne - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Marynino, gm. Serock Zamówienie publiczne - Odbieranie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2010 r. Zamówienie publiczne - budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Skubianka Zamówienie publiczne - budowa oświetlenia drogowego w ul. Nadbużańskiej w miejscowości Kania Nowa, gm. Serock Zamówienie publiczne - budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jachranka Nowa Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Skubianka  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-11-06 14:14:41)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zamówienie publiczne - budowa oświetlenia drogowego w ulicach Traugutta, Zielonej i Nodzykowskiego w Serocku Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pułtuskiej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-10-31 13:58:14)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa wodociągu w miejscowości Marynino  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-11-06 14:14:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zamówienie publiczne - budowa oświetlenia drogowego w ul. Dłużewskich w Serocku Dostawa elementów granitowych do przebudowy fontanny na Rynku w Serocku Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację stadionu miejskiego w Serocku Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa oświetlenia drogowego w ul. Dłużewskich w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-11-20 13:29:13)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania - Dostawa elementów granitowych na przebudowę fontanny w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-11-28 12:59:23)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zamówienie publiczne - Dostawa elementów granitowych do przebudowy fontanny na Rynku w Serocku Zamóweinei publiczne - Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Serock Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zagospodarowanie terenu grodziska Barbarka w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-04 15:20:50)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zamówienie publiczne - Równanie i żwirowanie dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Serock Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Przebudowa fontanny na Rynku w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-04 15:19:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty - konserwacja oswietlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-12-27 10:17:09)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawa elementów granitowych na przebudowę fontanny w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-01-03 15:32:01)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zamówienia Publiczne - Konserwacja oświetlenia drogowego Zawiadomienie o unieważnieiu postępowania - Wykonywanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie Miasta i Gminy Serock w 2008 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-19 11:04:10)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ - Rozbudowa stacji wodociągowej w Borowej Górze  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-03 11:43:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty - Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-01-21 14:48:04)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zamówienie Publiczne - Mechaniczne zamiatanie dróg na terenie Miasta i Gminy Serock Zamówienie publiczne - Koszenie poboczy dróg na terenie Miasta i Gminy Serock Zawiadomienie o wyborze oferty - Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację stadionu miejskiego w Serocku Zamówienie publiczne - Koszenie terenów zielonych na obszarze Miasta i Gminy Serock Zamówienie publiczne - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. Popowskiej w miejscowości Kania Polska Zawiadomienie o wyborze oferty - Wykonywanie remontów cząstkowych chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w 2008 roku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-19 10:59:14)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa sieci wodociągowej w Skubiance  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-07-17 15:41:35)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej - przejście pod drogą krajową 61 - w Borowej Górze, ul. Lipowa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-04-10 15:34:27)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zamówienie publiczne - wykonywanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie Miasta i Gminy Serock Zamówienie publiczne - Budowa sieci wodociągowej w Karolinie Wyjaśnienie Nr 1 do treści SIWZ - Budowa sieci wodociągowej Borowa Góra - Zegrze  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-19 10:50:28)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zamówienia Publiczne - Wykonanie remontów cząstkowych chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w 2008 r. Modyfikacja Nr 1 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - modernizacja budnku komunalnego ul. A.A. Kedzierskich w Serocku SPZOZ  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-13 13:10:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zamówienie publiczne - Przebudowa drogi ul. Traugutta w Serocku Zawiadomienie o złożonym proteście - Rozbudowa stacji wodociągowej w Borowej Górze  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-07 13:34:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa linii oświetlenia drogowego w ul. Popowskiej w miejscowości Kania Polska (zawiadomienie o wyborze oferty oswietlenie Popowska Kania Polska  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-06 09:32:15)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zamówienie publiczne - Remont gminnej substancji mieszkaniowej Zamówienie publiczne - Wykonywanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie Miasta i Gminy Serock Zawiadomienie o wyborze oferty - Koszenie terenów zielonych na obszarze Miasta i Gminy Serock Zawiadomienie o wyborze oferty - Mechaniczne zamiatanie dróg na terenie Miasta i Gminy Serock Zawiadomienie o wyborze oferty - Koszenie poboczy dróg na terenie Miasta i Gminy Serock Zamówienie publiczne - Budowa chodnika w ul. Zakroczymskiej w Serocku Zamówienie publiczne - Przebudowa nawierzchni drogi ul. Ogrodowej w Serocku Zawiadomienie o rozstrzygnięciu protestu - Rozbudowa stacji wodociągowej w Borowej Górze  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-12 15:02:39)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zamówienie publiczne - Remont nawierzchni asfaltowej ul. Polnej i ul. 11 Listopada w Serocku Zamówienie publiczne - Przebudowa fontanny w Serocku Zamówienie Publiczne - Przebudowa i rozbudowa pełnowymiarowego boiska sportowego przy zespole Szkół w Woli Kiełpińskiej Zamówienie publiczne - Zagospodarowanie terenu grodziska Barbarka w Serocku Zamówienie publiczne - Modernizacja budynku komunalnego ul. A.A. Kędzierskich w Serocku SPZOZ Zamówienie publiczne - Budowa punktów świetlnych w Dosinie Zamówienie publiczne - Budowa sieci wodociągowej Borowa Góra - Zegrze Zamówienie publiczne - Rozbudowa stacji wodociągowej w Borowej Górze Zawiadomienie o wyborze oferty - Termomodernizacja świetlicy z kuchnią przy szkole podstawowej w Jadwisinie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-05-26 11:33:12)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zamówienie publiczne - Budowa kanalizacji sanitarnej - przejście pod drogą krajową 61 - w Borowej Górze, ul. Lipowa Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zagospodarowanie terenu grodziska Barbarka w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-04-04 18:09:14)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zamówienie publiczne - Modernizacja wnętrz budynków zespołu szkół w Serocku Zamówienie publiczne - Budowa punktów świetlnych w ul. Tusińskiej w Gąsiorowie Zawiadomienie o wyborze oferty na "budowę chodnika w ul. Zakroczymskiej w Serocku" Zawiadomienie o wyborze oferty na "przebudowę nawierzchni drogi ul. Ogrodowej w Serocku" Zawiadomienie o wyborze oferty na "budowę sieci wodociągowej Borowa Góra - Zegrze" Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie "Remont gminnej substancji mieszkaniowej". Zawiadomienie o wyborze oferty - Rozbudowa stacji wodociągowej w Borowej Górze  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-04-03 09:48:32)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa drogi ul. Traugutta w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-31 10:48:13)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa punktów świetlnych w Dosinie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-31 10:49:31)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa punktów świetlnych w ul. Tusińskiej w Gąsiorowie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-04-03 09:41:11)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa sieci wodociągowej w Karolinie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-04-03 09:36:14)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty - Wykonywanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie Miasta i Gminy Serock  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-03-26 14:02:25)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa i rozbudowa pełnowymiarowego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Woli Kiełpińskiej  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-04-03 09:09:34)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zamówienie publiczne - Zagospodarowanie terenu grodziska "BARBARKA" w Serocku Zamówienie publiczne - Przebudowa punktów świetlnych w ul. Pułtuskiej w Serocku Zamówienie Publiczne - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 180405W w Zabłociu Zamówienie publiczne - Przebudowa fontanny na Rynku w Serocku Zawiadomienie o wyborze oferty - Zagospodarowanie terenu grodziska BARBARKA w Serocku - część II - wykonanie elementu rzeźbiarskiego makiety  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-05-14 09:47:20)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty - zakup samochodu służbowego do celów służbowych Zamówienie publiczne - Termomodernizacja świetlicy z kuchnią przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Modernizacja wnętrz budynków zespołu szkół w Serocku - Część A  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-05-09 08:37:07)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa punktów świetlnych w ul. Pułtuskiej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-05-12 15:54:17)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty - przebudowa fontanny na Rynku w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-05-06 16:00:04)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty - Zagospodarowanie terenu grodziska "BARBARKA" w Serocku - część I  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-05-26 11:33:17)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty - Modernizacja wnętrz budynków zespołu szkół w Serocku - część B  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-05-26 11:33:02)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 180405W w Zabłociu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-05-20 15:24:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zamówienie publiczne - Modernizacja wnętrz budynków zespołu szkół w Serocku - schody wewnętrzne Zamówienie publiczne - Remont chodnika w miejscowości Dębe Zawiadomienie o wyborze oferty - remont chodnika w miejscowości Dębe  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-06-10 15:11:32)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zamówienie publiczne - Budowa sieci wodociągowej w Skubiance Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa punktów świetlnych w ul. Jabłoniowej w Jadwisinie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-07-17 15:42:40)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty - Modernizacja wnetrz budynków zespołu szkół w Serocku - schody wewnętrzne  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-06-24 13:02:01)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa sieci wodociagowej w Skubiance  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-06-20 14:31:56)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zamówienie publiczne - Dowożenie uczniów do szkół prowadzonych przez miasto i Gminę Serock w roku szkolnym 2008/2009, w dniach nauki szkolnej Zamówienie publiczne - Budowa sieci wodociągowej w Skubiance Zamówienie publiczne - Budowa punktów świetlnych w ul. Jabłoniowej w Jadwisinie Zamówienie publiczne - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wodociągu w Serocku ul. Pułtuska do Wierzbicy Zamówienie publiczne - Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Witolda w Gąsiorowie Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa wodociagu w Dębe Forty - I etap  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-11-25 15:33:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu w Serocku, ul. Pułtuska do Wierzbicy  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-01 15:36:34)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Witolda w Gąsiorowie Informacja o wyniku przetargu na "dowożenie uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock w roku szkolnym 2008/2009"  Wytworzył:

  Udostępnił:  SUPERADMIN  (2008-07-29 14:05:58)
  Ostatnio zmodyfikował:  SUPERADMIN  (2008-07-29 14:06:15)

Zawiadomienie o wyborze oferty - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wodociągu z rur azbestowych w Borowej Górze, ul. Nasielska i Lipowa   Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-08-22 14:42:12)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zamówienie publiczne - Opracowanie dokumentacji technicznej modernizację i rozbudowę stacji wodociągowej w Wierzbicy Wyjaśnienie do SIWZ nr 1 - Termomodernizacja zespołu budynków szkół w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-11-21 14:59:46)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa sieci wodociągowej w Łasze, ul. Wedmana, Piaskowa  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-24 12:45:44)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zamówienie publiczne - Budowa sieci wodociągowej w Łasze, ul. Wedmana, Piaskowa Zawiadomienie o wyborze oferty - Obsługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Serock w latach 2009-2010  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-11-03 16:01:55)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty - Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i rozbudowę stacji wodociągowej w Wierzbicy  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-17 14:40:15)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zamówienie publiczne - przebudowa sieci wodociągowej w Zegrzu Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2008/2009 Zamówienie publiczne - Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ludwinowo Dębskie Zawiadomienie o wyborze oferty - Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2008/2009 Zamówienie publiczne - Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi ul. Popowska Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa sieci wodociągowej w Zegrzu  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-10-21 13:29:25)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zamówienie publiczne - Obsługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Serock w latach 2009 - 2010 Zamówienie publiczne - Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 62 w miejscowości Bolesławowo Zamówienie publiczne - Wyłapywanie, transport i objęcie opieką w schronisku bezdomnych zwierząt, pochodzących z terenu Miasta i Gminy Serock w latach 2009-210 Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania - Wyłapywanie, transport i objęcie opieką w schronisku bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Miasta i Gminy Serock w latach 2009-2010  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-11-03 16:01:47)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 62 w miejscowości Bolesławowo  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-10-23 15:58:24)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Nasielskiej w Serocku Zamówienie publiczne - Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla potrzeb SPZOZ w Serocku Zawiadomienie o wyborze oferty - Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi ul. Popowska  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-10-29 08:41:51)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zamówienie publiczne - Przebudowa nawierzchni ul. Zaokopowej w Serocku Zawiadomieie o wyborze oferty - Termomodernizacja zespołu budynków Szkół w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-12-19 10:55:09)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zamówienie publiczne - Zapewnienie opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom, pochodzącym z terenu Miasta i Gminy Serock, w latach 2009-2010 Zawiadomienie o wyborze oferty - Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Nasielskiej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-11-17 15:28:41)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zamówienie publiczne - Przebudowa wodociągu w Dębe Fort - I etap Zamówienie publiczne - Termomodernizacja zespołu budynków szkół w Serocku Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa nawierzchni ul. Zaokopowej w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-12-08 10:39:06)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zawiadomienie o wyborze oferty - Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla potrzeb SPZOZ w Serocku  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-12-18 15:53:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie o konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania - Prowadzenie opieki i socjoterapii wraz z zapewnieniem posiłków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wyłapywanie i przewożenie do schroniska bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Miasta i Gminy Serock w latach 2009-2010  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-12-31 10:34:40)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Zamówienie publiczne - Wyłapywanie i przewożenie do schroniska bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Miasta i Gminy Serock w latach 2009-2010 Zamówienie publiczne - Wyłapywanie i przewożenie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Serock w latach 2009-2010 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu sanitarnego marki Polonez Zamówienie publiczne - Przebudowa wodociągu w Dębe Fort - II etap Decyzja Nr 26/2009o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zawiadomenie o wyborze oferty na remont nawierzchi drogi gminnej w miejscowości Ludwinowo Dębskie, gm. Serock Zamówienie na budowę drogi i chodnika w ul. Polnej w Serocku Informacja o unieważnieniu przetargu na budowę drogi i chodnika w ul. Polnej w Serocku Zawiadomienie dot wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa zespołu zabudowy usługowej w Wierzbicy  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-08-24 15:32:34)
  Ostatnio zmodyfikował:  


DRUKUJ   
 
 

ilość odwiedzin: 1088481