www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Piątek 06.04.2012

Referaty

I. Referat Spraw Obywatelskich 
  Kod: 05-140 Miejscowość: Serock
  Ulica: Rynek 21 
Kierownik Referatu, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Magdalena Łoniewska, tel. 22 782 88 32, pok. 20 - parter
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Iwona Chojecka, tel. 22 782 88 55, pok. 1 - parter
Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych Marzena Wrocławska, tel. 22 782 88 55, pok. 1 - parter
Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej Małgorzata Popowicz , tel. 22 782 88 35, pok. 1 - parter
Młodszy referent ds. ewidencji ludności Magdalena Różycka , tel. 22 782 88 55, pok. 1 - parter
Inspektor ds. obsługi Urzędu i zaopatrzenia - Beata Wilkowska, tel. 22 782 88 42, pok. 12 - parter
Podinspektor ds. obsługi sekretariatu - Elżbieta Jakubczak, tel. 22 782 88 05 pok. 24 - I piętro

1. Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego funkcjonującego w referacie należą następujące zadania:

1) Załatwianie spraw związanych z zawieraniem małżeństwa, w szczególności:
a) przyjmowanie wymaganych dokumentów i zapewnień o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa,
b) udzielanie ślubów,
c) sporządzanie aktów małżeństwa na podstawie złożonych dokumentów
i oświadczeń składanych w sposób określony przepisami kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego oraz prawa o aktach stanu cywilnego, prowadzenie ksiąg małżeństw i akt zbiorowych, dokonywanie w nich wzmianek dodatkowych, wystawianie odpisów i zaświadczeń,
d) prowadzenie i uwierzytelnianie ksiąg małżeństwa,
e) sporządzanie aktów małżeństwa zawartych za granicą,
f) występowanie z wnioskami o nadanie odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie i przygotowanie uroczystości z tym związanej.
2) Prowadzenie spraw związanych z rejestracją urodzeń i zgonów, w szczególności:
a) sporządzanie aktów i prowadzenie ksiąg w oparciu o dokonane zgłoszenia, decyzje administracyjne, orzeczenia sądów i inne dokumenty przewidziane w prawie o aktach stanu cywilnego, prowadzenie dokumentacji, wydawanie zaświadczeń i wypisów,
b) sporządzanie aktów urodzeń w przypadku, gdy fakt urodzenia miał miejsce za granicą i gdy nie został sporządzony oraz wpisywanie do ksiąg miejscowych aktów urodzeń i zgonów sporządzonych za granicą.
3) Wydawanie decyzji w sprawach wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, w szczególności dotyczących:
a) sprostowania oczywistych błędów pisarskich,
b) uzupełnienia aktu stanu cywilnego,
c) skrócenia terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,
d) odtworzenia lub ustalenia treści aktu stanu cywilnego,
e) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa obywatela polskiego za granicą.
4) Dokonywanie innych czynności przewidzianych w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego oraz w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.
5) Załatwianie spraw konsularnych w zakresie określonym w przepisach szczególnych.
6) Przechowywanie ksiąg stanu cywilnego, dokonywanie w nich wzmianek
i przypisków oraz powiadamianie o tych czynnościach organów przechowujących odpisy i wtóropisy ksiąg, wydawanie wypisów z ksiąg, prowadzenie kartoteki
i skorowidzów, przechowywanie akt zbiorowych, przekazywanie ksiąg stuletnich do państwowego archiwum.
2. Referat realizuje następujące zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych (zadania zlecone):
1) przyjmowanie i wydawanie dokumentów tożsamości i przechowywanie dokumentacji,
2) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt stały i czasowy,
tj. zameldowań, wymeldowań,
a) prowadzenie bazy danych kartoteki ręcznej,
b) prowadzenie bazy danych zapisu komputerowego obywateli polskich
i cudzoziemców,
c) wydawanie poświadczeń o zameldowaniu,
d) udzielanie informacji adresowych,
e) współdziałanie z jednostkami ewidencji ludności,
f) sporządzanie sprawozdań miesięcznych i kwartalnych,
g) wydawanie odpisów akt stanu cywilnego,
h) udostępnianie danych osobowych ze zbirów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,
i) dokonywanie zmian i korekt w bazie ewidencji ludności.
3) Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny meldunkowej i prowadzenie postępowania administracyjnego w tym zakresie.
4) Załatwianie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk zgodnie z ustawą z o zmianie imienia i nazwiska.
5) Udzielanie informacji adresowych.
6) Prowadzenie stałego rejestru wyborców.
7) Współdziałanie z:
a) Wojewódzkim Urzędem Statystycznym,
b) Centralnym Bankiem Danych „PESEL„,
c) KBW, sporządzanie kwartalnych sprawozdań,
d) Wojskową Komendą Uzupełnień
3. Do zakresu działania Referatu należą następujące zadania własne:
1) Przygotowywanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, prowadzenie kontroli w terenie oraz kontroli realizacji opłat za wydanie zezwoleń.
2) Prowadzenie gospodarki zasobami lokalowymi będącymi w dyspozycji Gminy,
a w szczególności:
a) współpraca z Miejsko – Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej
w Serocku, w zakresie zarządzania w/w budynkami,
b) kierowanie osób fizycznych i prawnych do zawarcia umowy najmu
w budynkach znajdujących się w dyspozycji Gminy,
c) przygotowywanie skierowań o przydzielenie lokalu zastępczego osobom eksmitowanym w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, przyjmowanie wniosków i ich ewidencjonowanie  i kompletowanie niezbędnych załączników.
3) Przygotowywanie projektów decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego lub jego odmowy, przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz kontrola wykonywania decyzji.
4) Prowadzenie kancelarii Urzędu.
5) Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji oraz prowadzenie jej ewidencji.
6) Obsługa korespondencji pocztą elektroniczną.
7) Prowadzenie Sekretariatu Burmistrza i Zastępcy Burmistrza.
8) Prowadzenie rejestru ogłoszeń wywieszanych na tablicy Urzędu oraz aktualizacja informacji na tablicach urzędowych w terenie
9) Rozliczanie kart drogowych samochodów służbowych
10) Prowadzenie spraw socjalnych pracowników.
4. Do zakresu działania Referatu należą następujące zadania zlecone ustawą kompetencyjną:
1) Przyjmowanie zgłoszeń o prowadzeniu działalności gospodarczej.
2) Prowadzenie rejestru działalności gospodarczej.
3) Wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności gospodarczej.
4) Kontrola prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zleconym ustawą.
5) Wydawanie zezwoleń na komunikację lokalną.
6) Wydawanie licencji na taksówki na terenie Gminy.
7) Wydawanie zezwoleń na zbiórki publiczne oraz nadzór nad ich przebiegiem.
5. Załatwianie spraw dotyczących obsługi administracyjno-gospodarczej Urzędu, a w tym:
1) zaopatrzenie Urzędu w niezbędne materiały i urządzenia,
2) zapewnienie ochrony mienia Urzędu, w tym obiektu Urzędu,
3) zapewnienie właściwego utrzymania obiektu stanowiącego siedzibę Urzędu oraz właściwą konserwację budynku, obowiązków wynikających z Prawa budowlanego dotyczących użytkowników obiektów budowlanych,
4) załatwianie spraw z zakresu remontów bieżących,
5) przygotowywanie planów i współdziałanie w wykonywaniu zadań inwestycyjnych dot. Ratusza
6) zapewnienie sprawnego funkcjonowania urządzeń i instalacji w Urzędzie,
7) gospodarowanie środkiem transportu na potrzeby Urzędu i jednostek organizacyjnych
8) wyposażenie pracowników Urzędu w środki indywidualnej ochrony,
9) zapewnienie utrzymania porządku w siedzibie Urzędu oraz w granicach nieruchomości zarządzanej przez Urząd,
10) organizowanie przestrzegania w Urzędzie przepisów bhp i p.poż.,
11) załatwianie spraw w zakresie udzielania zamówień publicznych zgodnie z zawartymi w tym zakresie umowami,
12) nadzór nad wykonaniem zamówień zgodnie z zawartymi w tym zakresie umowami,
13) prowadzenie i aktualizacja materiałów informacyjno-adresowych dla potrzeb Urzędu.
14) zapewnienie właściwej eksploatacji, utrzymania i rozwoju infrastruktury informatycznej Urzędu,
15) opracowywanie planów zakupu sprzętu komputerowego oraz zapewnienie jego właściwej konserwacji
16) zapewnienie właściwej konfiguracji sprzętu komputerowego i jego bieżących napraw,
17) zapewnienie właściwego funkcjonowania dostępu do Internetu i konfiguracji poczty elektronicznej,
18) zarządzanie i nadzór nad bezpieczeństwem sieci i zasobów informatycznych Urzędu, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa danych, w tym realizacja przepisów dotyczących warunków jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy służące do przetwarzania danych osobowych,
19) zapewnienie prowadzenia właściwej archiwizacji zasobów informatycznych,
20) wdrażanie nowych systemów informatycznych,
21) zapewnienie właściwego administrowania danymi w sieci informatycznej, administrowanie zasobami sieciowymi.
 

II. Referat Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych
  Kod: 05-140 Miejscowość: Serock
  Ulica: Rynek 21 
  Kierownik Referatu -  Rafał Karpiński
  tel. 22 782 88 21, pok. 53 - II piętro

Podinspektor ds. obsługi Rady - Danuta Zakrzewska, tel. 22 782 88 13, pok. 54 - II pietro
Młodszy referent ds. obsługi Rady - Anna Bilińska, tel. 22 782 88 13, pok. 54 - II pietro
Inspektor ds. kadrowych i organizacyjnych - Bożena Kaczmarczyk, tel. 22 782 88 37, pok. 55 - II piętro

Do zakresu działania Referatu Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych należy:
1. Wykonywanie obsługi kancelaryjno – biurowej oraz merytoryczno – prawnej Rady i jej organów w tym:
1) przygotowywanie i obsługa sesji Rady oraz posiedzeń Komisji;
2) sporządzanie protokółów, wniosków i opinii z sesji oraz posiedzeń Komisji,
a następnie przekazywanie ich właściwym adresatom;
3) prowadzenie ewidencji udziału radnych na sesjach i posiedzeniach Komisji,
4) wykonywanie zadań związanych ze sprawami szkoleń radnych;
5) prowadzenie rejestru uchwał Rady oraz przekazywanie uchwał organom Gminy, gminnym jednostkom organizacyjnym oraz jednostkom pomocniczym Gminy, zobowiązanym do wykonania uchwał lub z działalnością, których wiąże się zakres przedmiotowy danej uchwały;
6) prowadzenie rejestru przepisów gminnych oraz zapewnienie ich upowszechniania i udostępniania zainteresowanym;
7) zapewnienie przekazywania aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy gminy oraz innych uchwał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
8) przekazywanie w obowiązujących terminach uchwał Rady Wojewodzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej;
9) upowszechnianie w niezbędnym zakresie treści uchwał Rady w prasie lokalnej, na terenie sołectw oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu;
10) udzielanie pomocy radnym w sprawowaniu mandatu;
11) prowadzenie centralnego rejestru wniosków, opinii i interpelacji radnych oraz koordynowanie udzielania odpowiedzi na wnioski, zgodnie ze Statutem i w terminach określonych przez obowiązujące przepisy;
12) prowadzenie rejestru rozstrzygnięć organów nadzoru dotyczących uchwał Rady,
oraz odrębnego zbioru tych rozstrzygnięć;
13) prowadzenie rejestru wezwań Rady przez osoby uprawnione do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub prawa w zakresie uchwał podjętych przez Radę, obejmującej sposób załatwienia sprawy oraz zbiór dokumentów w powyższym zakresie;
14) opracowywanie na potrzeby Rady materiałów, informacji oraz wniosków od jednostek pomocniczych samorządu gminnego,
15) udział w opracowywaniu projektów działania Rady na okres kadencji; rocznych i okresowych planów pracy Rady i jej organów oraz informowanie zainteresowanych o zadaniach wynikających z uchwalonych programów i planów;
16) opracowywanie na zlecenie Przewodniczącego Rady informacji, ocen, wniosków dla potrzeb rady lub jej organów;
17) prowadzenie rejestru skarg i wniosków obywateli zgłoszonych w czasie dyżurów Przewodniczącego Rady oraz radnych a także tych, które wpływają na adres Rady lub jej organów, podejmowanie działań dla ich Rozpatrzenia przez kompetentne organy;
18) podejmowanie w zakresie zleconym przez Przewodniczącego Rady czynności zmierzających do zapewnienia współdziałania rady z organizacjami działającymi na terytorium gminy;
19) współdziałanie w zakresie ustalonym przez Przewodniczącego Rady w planowaniu i organizowaniu konsultacji społecznych oraz podawaniu ich wyników do wiadomości publicznej;
20) udział w przygotowywaniu projektów wystąpień Przewodniczącego Rady oraz przewodniczących komisji Rady;
21) organizowanie i obsługa narad i spotkań zwoływanych przez Przewodniczącego Rady;
22) prowadzenie spraw związanych z wygaśnięciem mandatów radnych, zmianami w składzie osobowym Rady lub jej organów;
23) promocja działalności Rady;
24) udział w organizowaniu przez radę uroczystych obchodów świąt państwowych i lokalnych;
25) opracowywanie sprawozdań i informacji z działalności Rady;
26) wykonywanie innych prac zleconych przez przewodniczącego Rady.

2. Zapewnienie koordynowania realizacji zadań Burmistrza jako organu wykonawczego Gminy w tym:
1) prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza oraz zapewnienie ich właściwego wewnętrznego obiegu w Urzędzie, a także udostępnienia ich treści w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) zamieszczanie uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w Biuletynie Informacji Publicznej;
3) przyjmowanie informacji dotyczących wykonania zarządzeń Burmistrza przez poszczególne wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne Gminy;
4) monitorowanie wykonania uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza;
5) udział w opracowywaniu projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza;
6) przekazywanie projektów uchwał Przewodniczącemu Rady oraz prowadzenie korespondencji w tym zakresie;
7) zapewnienie prawidłowego przygotowania przez odpowiedzialnych pracowników materiałów na sesje i posiedzenia komisji;
8) załatwianie spraw związanych z udzielaniem przez Burmistrza pełnomocnictw do składania oświadczeń dotyczących majątku gminy w zakresie określonym przepisami ustawy o samorządzie gminnym;
9) przygotowywanie pełnomocnictw udzielanych przez Burmistrza, w tym pełnomocnictw procesowych oraz prowadzenie centralnego rejestru tych pełnomocnictw;
10) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez Burmistrza pełnomocnictw w zakresie poświadczania własnoręczności podpisu w zakresie kompetencji Burmistrza wynikających z odrębnych przepisów;
11) prowadzenie ewidencji zarządzeń kierownika Urzędu (zarządzeń wewnętrznych Burmistrza) oraz koordynowanie ich wykonania;
12) prowadzenie rejestru porozumień Gminy zawartych z innymi organami administracji publicznej;
13) prowadzenie spraw z zakresie związków międzygminnych z udziałem gminy, prowadzenie rejestru związków międzygminnych, których członkiem jest gmina;
14) prowadzenie spraw stowarzyszeń, których gmina jest członkiem;
15) koordynowanie zadań dotyczących działalności jednostek pomocniczych gminy;
16) prowadzenie spraw związanych ze strukturą organizacyjną urzędu, w tym przygotowywanie projektów regulaminu organizacyjnego oraz projektów jego zmian;
17) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków obywateli.
3. Zapewnienie obsługi merytoryczno – prawnej organów gminy, urzędu i jednostek organizacyjnych gminy przy współpracy z radcą prawnym, w tym:
1) udzielanie opinii oraz wyjaśnień w zakresie interpretacji prawa;
2) pomoc przy rozwiązywaniu problemów prawnych w związku z prowadzonymi postępowaniami;
3) udział w przygotowywaniu projektów umów oraz sprawdzanie i opiniowanie projektów umów przedstawianych przez pracowników;
4) sprawdzanie i opiniowanie projektów innych aktów, w tym decyzji administracyjnych, uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza;
5) udzielanie informacji o zmianach w obowiązujących przepisach w zakresie działalności gminy;
6) wskazywanie na uchybienia w działalności organów gminy i urzędu w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień;
7) uczestniczenie w negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego;
8) prowadzenie zbioru aktów prawnych i zapewnienie ich właściwego obiegu w Urzędzie.
4. Prowadzenie spraw kadrowych w tym:
1) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, w szczególności:
a) związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz ewidencją osobową pracowników,
b) akt osobowych pracowników oraz innej dokumentacji z zakresu spraw pracowniczych,
c) okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników,
d) spraw związanych z awansowaniem pracowników oraz przyznawaniem nagród,
e) kontrola dyscypliny pracy: prowadzenie ewidencji obecności i wykorzystanie urlopów wypoczynkowych.
2) opracowywanie okresowych analiz stanu i struktury zatrudnienia oraz kwalifikacji zawodowych i szkoleń pracowników Urzędu.
 

 

III. Referat Finansowo-Budżetowy
  Kod: 05-140 Miejscowość: Serock
  Ulica: Rynek 21 
  Kierownik Referatu - Skarbnik Miasta i Gminy: Monika Ordak, 
  tel. 22 782 88 04, pok. 34 I piętro

Zastępca Skarbnika - Anna Walczak, tel. 22 782 88 10, pok. 40 I piętro
Inspektor ds. księgowości - Ewa Zaremba, tel. 22 782 88 38, pok 43 - II piętro
Inspektor ds. księgowości budżetowej - Barbara Małecka, tel. 22 782 88 38, pok. 43 - II piętro
Inspektor ds. księgowości budżetowej - Krystyna Olszewska, tel. 22 782 88 11, pok. 40 I piętro
Podinspektor ds. księgowości podatkowej - Zofia Gregorczyk, tel. 22 782 88 09, pok.35 I piętro
Inspektor ds. księgowości podatkowej - Jolanta Korneszczuk, tel. 22 782 88 08, pok. 35 I piętro
Inspektor ds. finansowych - Elżbieta Bobrowska, tel. 22 782 88 46, pok. 39 (Kasa) I piętro
Podinspektor ds. wymiaru podatku - Gabriela Marianna Janecka, tel. 22 782 88 07, pok. 36 I piętro
Podinspektor ds. wymiaru podatku - Magda Pawlikowska, tel. 22 782 88 07, pok. 36 I piętro
Inspektor ds. księgowości i płac - Grażyna Skwarska, tel. 22 782 88 37, pok. 55 II piętro

Do zakresu działania Referatu Finansowo-Budżetowego należy:
1) Opracowywanie projektów uchwał w zakresie:
a) budżetu Gminy,
b) zadań zleconych i powierzonych,
c) planów finansowych inwestycyjno-modernizacyjnych.
2) Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przebiegiem realizacji budżetu Gminy.
3) Opracowywanie projektów zarządzeń Burmistrza i uchwał Rady Miejskiej.
4) Prowadzenie kontroli wykonania budżetu w jednostkach podporządkowanych.
5) Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków, prowadzenie ksiąg i kartotek zgodnie z zasadami rachunkowości.
6) Prowadzenie kasy.
7) Prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania.
8) Prowadzenie ilościowo-wartościowej ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu należących do Urzędu.
9) Współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie planowania i realizacji dochodów budżetowych Gminy.
10) Sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Gminy oraz analiz i ocen z tego zakresu.
11) Sporządzanie sprawozdań z realizacji planów finansowych gospodarki pozabudżetowej (Fundusze).
12) Wymiar i pobór zobowiązań pieniężnych podatków i opłat lokalnych.
13) Rozpatrywanie podań, przygotowywanie wniosków i decyzji o udzielanie ulg, umarzanie, rozkładanie na raty zobowiązań podatkowych oraz innych należności.
14) Prowadzenie księgowości podatkowej, wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych oraz stosowanie innych zabezpieczeń – hipoteka przymusowa i zastaw skarbowy.
15) Nadzorowanie inkasa z tytułu zobowiązań pieniężnych rolników oraz podatków i opłat lokalnych.
16) Współdziałanie z zakładami ubezpieczeń, bankami oraz innymi jednostkami w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami.
17) Prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupu podatku VAT.
18) Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową.
19)Gospodarowanie funduszem płac.
20) Rozliczanie delegacji pracowników i diet radnych.
 

IV. Referat Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego
 
Kod: 05-140 Miejscowość: Serock
  Ulica: Rynek 21 
  Kierownik Referatu: Joanna Gwadera, 
  tel. 22 782 88 31, pok. 52 II piętro

Inspektor ds. gospodarki gruntami - Ewa Piechór, tel. 22 782 88 28, pok. 51 II piętro
Inspektor ds. geodezji - Agnieszka Skurzewska, tel. 22 782 88 28, pok. 51 II piętro
Młodszy referent ds. geodezji - Marta Merda, tel. 22 782 88 29, pok. 51 II piętro
Podinspektor ds. planowania przestrzennego - Jolanta Ozdarska tel. 22 782 88 27, pok. 44 II piętro
Podinspektor ds. planowania przestrzennego - Kamil Suska, tel. 22 782 88 26, pok. 44 II piętro
Młodszy referent ds. administracyjno-biurowych - Jakub Szymański, tel. 22 782 88 28, pok. 44 II piętro
 

1. Do zakresu Referatu Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego należą zastępujące zadania własne:
1) Ocena i szacowanie potrzeb w zakresie robót geodezyjno – kartograficznych dla gminy.
2) Zlecanie, nadzór nad wykonywaniem i odbiór robót geodezyjno – kartograficznych.
3) Prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem wspólnot gruntowych:
a) sporządzanie wykazu osób uprawnionych do udziału oraz wielkości udziału we wspólnocie gruntowej,
b) nadzór nad działalnością wspólnot gruntowych.
4) Prowadzenie spraw związanych z gospodarką mieniem gminnym:
a) pozyskiwanie mienia komunalnego,
b) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków stanowiących własność gminy,
c) ustalanie cen, sprzedaż, przekazywanie w użytkowanie wieczyste, zarząd, użytkowanie i wydzierżawianie gruntów będących własnością gminy,
d) ustalanie cen, sprzedaż, dzierżawa lokali użytkowych i mieszkalnych oraz budynków stanowiących własność gminy,
e) ustalanie opłat wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
f) egzekucja należności wynikających z powyższych zadań,
g) reprezentowanie gminy we współwłasności nieruchomości,
h) przygotowywanie przetargów,
i) pozyskiwanie gruntów pod drogi gminne,
j) współdziałanie z Referatem Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie pozyskiwania gruntów pod drogi gminne oraz opracowywania wniosków o pozwolenie na budowę dróg gminnych w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193 poz. 1194 ze zm.)
5) Zarządzanie gruntami, które nie zostały oddane w zarząd, użytkowanie lub użytkowanie wieczyste.
6) Tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy.
7) Prowadzenie spraw zawiązanych z przygotowaniem terenów pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne i zagrodowe.
8) Prowadzenie ewidencji zabytków.
9) Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawa pierwokupu nieruchomości.
10) Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów oraz numeracją porządkową nieruchomości.
11) Podziały nieruchomości.
12) Prowadzenie rozgraniczeń nieruchomości.
13) Współpraca przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
14) Koordynowanie prac mających na celu pozyskiwanie środków z funduszu ochrony gruntów rolnych.
15) Wydawanie zaświadczeń oraz udzielanie informacji na temat kompletowania dokumentów do celów emerytalnych dla rolników.
16) Przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej związanych z zakresem działania Referatu.

2. Zadania własne w zakresie planowania przestrzennego:
1) Koordynacja prac związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy.
2) Dokonywanie ocen zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy i przedstawienie Burmistrzowi wyników tej oceny.
3) Analiza i ocena zgłaszanych wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przedstawienie Burmistrzowi wyników tej analizy.
4) Prowadzenia aktualizowanego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, gromadzenie i przechowywanie materiałów związanych z tymi planami.
5) Udostępnienie do wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie wpisów i wyrysów z planu.
6) Sporządzenie wszelkich opinii w sprawach objętych zakresem planowania przestrzennego.
7) Koordynacja prac zawiązanych ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym:
a) zbieranie, analizowanie i opracowywanie merytoryczne wniosków do m.p.z.p.
b) przedkładanie Radzie Miejskiej i Burmistrzowi projektów uchwał
c) przygotowywanie dokumentów formalno – prawnych zgodnie z procedurą określoną art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przesyłanie i publikacje tych dokumentów.
8) Nadzór i wykonywanie obowiązków wynikających ze skutków prawnych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w szczególności naliczanie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości i egzekucja należności z tego tytułu.
9) Przygotowywanie decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.
10) Uzgadnianie z organami określonymi przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” i prawo ochrony środowiska decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.
11) Przygotowywanie decyzji dotyczących wygaśnięcia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
12) Prowadzenie rejestrów wydanych decyzji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
13) Współdziałanie ze Skarbnikiem Miasta i Gminy w zakresie dotyczącym finansowania zleceń i rozliczania wykonania opracowań wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
14) Przygotowywanie formalno – prawne przetargów na wykonanie opracowań planistycznych wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
15) Wykonywanie innych zadań nie wymienionych powyżej a przewidywanych ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym.V. Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  Kod: 05-140 Miejscowość: Serock
  Ulica: Rynek 21 
  Kierownik referatu:  Anna Kamola
  tel. 22 782 88 39, pok. 10 - parter

Inspektor ds. rolnictwa - Adam Kaczmarczyk tel. 22 782 88 40, pok. 10 - parter
Starszy specjalista ds. gospodarki odpadami Jadwiga Szymańska tel. 22 782 88 40, pok. 10 - parter

1. Do zakresu Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa należą następujące zadania własne:
1) zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

a) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie:
- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych,
b) prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wywiązywaniem się właścicieli nieruchomości z obowiązku przekazywania odpadów komunalnych zgodnie z przepisami prawa,
c) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kontrola wykorzystania przyznanych środków na ten cel
d) współpraca z Miejsko-Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Serocku w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
e) nadzór i koordynacja nad gospodarką odpadami,
f) wspołpraca z Miejsko-Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Serocku w zakresie likwidacji dzikich wysypisk śmieci,  
g) organizowanie wyłapywania oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.


2) zadania wynikające z ustawy o odpadach:

a) opracowywanie planów gospodarki odpadami,
b) opiniowanie wniosków w sprawach:
- planów gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

3) Zadania wynikające z ustaw prawo ochrony środowiska i o ochronie przyrody:

a) opracowywanie programów ochrony środowiska,
b) prowadzenie postępowań dotyczących oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć,
c) prowadzenie wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku oraz udostępnianie ich obywatelom,
d) podejmowanie działań w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne:
- nakazywanie osobie fizycznej eksploatującej instalacje lub urządzenie wykonania w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
- wstrzymanie użytkowania instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, w razie naruszenia wymagań dotyczących eksploatacji tej instalacji,
- nakładanie obowiązku ciągłych pomiarów wielkości emisji w razie wprowadzania
do środowiska znacznych ilości substancji lub energii,
- ustalanie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska,
e) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,
f) występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono podejrzenie o naruszeniu przepisów o ochronie środowiska lub ich naruszenie,
g) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, naliczanie opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie kar za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego prawem zezwolenia,
h) przedkładanie marszałkowi informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,
i) ustanawianie i znoszenie pomników przyrody oraz nadzór nad pomnikami przyrody.

4) Pozostałe zadania:

a) Składanie marszałkowi województwa i wojewódzkiemu funduszowi ochrony środowiska i gospodarki wodnej rocznych sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami opakowaniowymi.
b) Nakazywanie właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom – jeżeli spowodowane przez właściciela zmiany stanu wody szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie.
c) Zatwierdzanie ugody miedzy właścicielami gruntu w sprawie zmiany stanu wody na gruntach.
d) Uzgadnianie cofnięcia albo wygaśnięcia koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż
e) Uzgadnianie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż.
f) Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do wykonywania prac geologicznych.
g) Opiniowanie planu ruchu zakładu górniczego.
h) Uzgadnianie planu ruchu likwidowanego zakładu górniczego.
i) Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa : Stacja Chemiczno-Rolnicza, WIORIN, KRUS, WODR, GUS, ARiMR, Powiatowy Lekarz Weterynarii w zakresie:
- organizacji pobierania prób glebowych,
- ochrony roślin,
- wydawania zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym,
- szacowania szkód w uprawach rolnych,
- udział w spisach rolnych,
- składanie do GUS sprawozdań w sprawie szacowania plonów, zbiorów oraz stanu pogłowia zwierząt gospodarskich
j) Opiniowanie planów odłowu zwierzyny oraz zgłaszanie koordynatorowi ds. łowiectwa i gospodarki leśnej dzikich zwierząt zabitych w wypadkach komunikacyjnych
k) Sprawowanie opieki nad grobami wojennymi oraz osób zasłużonych.

2. Zadania zlecone:
1) Zwalczanie chorób zakaźnych u zwierząt: przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu zachorowania lub stwierdzenia zachorowania zwierząt na chorobę zakaźną. W przypadku wałęsającego się zwierzęcia chorego lub podejrzanego o wściekliznę podjęcie działań mających na celu odizolowanie i przebadanie weterynaryjne. W razie niemożności podjęcia w/w działań powiadomienie sąsiednich gmin i najbliższego komisariatu policji.
2) Ochrona roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami:
a) przejmowanie informacji o pojawieniu się chorób i szkodników,
b) wzywanie do wykonania czynności ochronnych roślin i stosowania zastępczego wykonania zabiegów.
3) Kontrola i nadzór nad likwidacją upraw maku i konopi.
4) Wydawanie nakazów zniszczenia zasiewów lub nasadzeń o nieodpowiedniej zdrowotności.
5) Podawanie do publicznej wiadomości zarządzanych przez państwowego lekarza weterynarii tymczasowych środków ochrony i nadzór nad ich wykonaniem.
6) Prowadzenie spraw ochrony przeciwpowodziowej oraz współpraca z inspektorem OC w zakresie:
a) przygotowywania zarządzeń o ewakuacji ludności,
b) prowadzenia i aktualizacji dokumentów z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.

VI. Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji
  Kod: 05-140 Miejscowość: Serock
  Ulica: Rynek 21 
  Kierownik referatu: Bożena Kucharczyk
  tel. 22 782 88 16, pok. 61 II piętro

Inspektor ds. rozliczania inwestycji - Barbara Jakubowska, tel. 22 782 88 18, pok. 60 II piętro
Młodszy referent ds. przygotowania inwestycji - Iwona Domańska, tel. 22 782 88 18, pok. 60 II piętro
Inspektor nadzoru budowlanego - Paweł Osiński, tel. 22 782 88 17, pok. 42 II piętro
Inspektor ds. zamówień publicznych - Marek Bąbolski, tel. 22 782 88 17, pok. 42 II piętro
Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy europejskich - Magdalena Radzikowska, tel. 22 782 88 17, pok. 42 II piętro
Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy europejskich - Bernard Rulski, tel. 22 782 88 17, pok. 42 II piętro
Młodszy referent ds. pozyskiwania funduszy europejskich - Magdalena Makowska, tel. 22 782 88 19, pok. 59 II piętro
Podinspektor ds. drogownictwa - Robert Piekarzewski , tel. 22 782 88 19, pok. 59 II piętro
 

1. Do zakresu czynności Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji należy:
1) Przygotowanie, wspólnie z zakładami i jednostkami budżetowymi gminy oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu, dokumentów potrzebnych Burmistrzowi oraz Radzie Miejskiej do podejmowania decyzji umożliwiających wykonywanie zadań inwestycyjnych i remontowych.
2) Wykonywanie czynności inwestorskich dla inwestycji i remontów prowadzonych przez gminę:
a) zlecanie opracowywania oraz przedkładanie do opiniowania i zatwierdzania dokumentacji technicznej inwestycji,
b) przygotowywanie kosztorysów inwestorskich dla potrzeb ustawy Prawo zamówień publicznych,
c) zapewnienie wykonania inwestycji i remontów – na zasadach zgodnych z ustawą o zamówieniach publicznych,
d) rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych.
3) Wykonywanie czynnośi nadzoru inwestorskiego dla inwestycji i remontów prowadzonych przez gminę, w zakresie zgodnym z ustawą Prawo budowlane.
4) Przygotowywanie dokumentów wymaganych przez organy uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych, niezbędnych do przygotowania, zrealizowania i rozliczenia inwestycji.
5) Przygotowywanie wszelkich umów i pozostałych dokumentów koniecznych do zrealizowania inwestycji i remontów.
6) Współpraca ze Skarbnikiem w zakresie spraw dotyczących finansowania remontów i inwestycji gminnych i ich rozliczania;
7) Planowanie inwestycji związanych z infrastrukturą techniczną gminy oraz zlecanie i uzgadnianie opracowań projektowych w tym zakresie.
8) Sporządzanie dokumentów w zakresie pełnienia funkcji inwestora zastępczego przez Urząd dla realizacji inwestycji budowy sieci wodno – kanalizacyjnej z przyłączami do prywatnych nieruchomości;
9) Nadzorowanie funkcjonowania oświetlenia dróg na terenie gminy;
10) Rozliczanie kosztów energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia drogowego.
11) Współpraca z instytucjami zewnętrznymi oraz jednostkami organizacyjnymi Urzędu w celu pozyskania i rozliczenia środków z dotacji i pożyczek;
12) Przygotowywanie dokumentów do przetargów zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych;
13) Organizowanie i rozstrzyganie przetargów na zadania inwestycyjne i remontowe realizowane przez Referat;
14) Pozyskiwanie i obsługa funduszy strukturalnych, w tym:
a) utworzenie źródłowych informacji na temat możliwości pozyskiwania i utrzymywania tzw. "banku" wszelkiego rodzaju funduszy europejskich dla gminy;
b) utrzymywanie stałych kontaktów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim oraz wyspecjalizowanymi agencjami regionalnymi w przedmiocie pozyskiwania środków z funduszy europejskich związanych z realizacją określonych projektów,
c) przygotowanie z udziałem Referatów Urzędu i jednostek budżetowych Gminy oraz aktualizacja dokumentów planistycznych, takich jak: Plan Rozwoju Lokalnego, Lokalny Program Rewitalizacji, Plan Rozwoju Miejscowości;
d) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych i potrzebnej dokumentacji aplikacyjnej związanej z przygotowaniem projektu do uzyskania funduszy europejskich z zakresu realizowanych zadań przez Referat;
e) nadzorowanie projektów inwestycyjnych wybranych do dofinansowania w zakresie realizacji zgodnie z założeniami określonymi we wniosku aplikacyjnym;
f) opracowywanie sprawozdań okresowych z realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich;
g) współpraca ze Skarbnikiem w zakresie opracowania wniosków o płatność zrealizowanych zadań inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy unijnych;
h) opracowywanie materiałów promocyjnych na temat realizowanych projektów. 

2. Zadania własne w zakresie czynności powierzonych przez zarządcę dróg gminnych (Burmistrza):
1) Kontrola nad utrzymaniem i oznakowaniem dróg gminnych.
2) Naliczanie opłat z tytułu:
a) zajęcia pasa ruchu drogowego,
b) parkowania pojazdów samochodowych na drogach,
c) umieszczania reklam i innych urządzeń nie związanych z utrzymaniem lub funkcjonowaniem drogi w pasach drogowych.
3) Wydawanie opinii i warunków technicznych w sprawie lokalizacji zjazdów oraz urządzeń technicznych usytuowanych w strefie pasa drogowego drogi gminnej.
4) Współpraca z administracjami drogowymi i zarządcami innych dróg nie będących drogami gminnymi.
5) Gromadzenie danych i sporządzanie informacji o drogach gminnych.
6) Współpraca w zakresie planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg z Referatem Przygotowania i Realizacji Inwestycji oraz Miejsko-Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Serocku.
7) Opracowywanie wniosków o pozwolenie na budowę dróg gminnych w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193 poz. 1194 ze zm.).
8) Współpraca z Referatem Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego w zakresie pozyskiwania gruntów pod drogi gminne.
9) Koordynacja robót wykonywanych w granicach pasa drogowego.
 

VII. Samodzielne Stanowisko do spraw Obronności i Obrony Cywilnej

Inspektor ds. obronności, OC i zarządzania kryzysowego - Edward Kowalewski, tel. 22 782 88 41, 22 782 65 88, pok. 45 - parter

Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska do spraw Obronności i Obrony Cywilnej należą sprawy:
1) Opracowanie i wdrażanie w życie „Planu operacyjnego funkcjonowania gminy Miasto i Gmina Serock w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” oraz „Planu obrony cywilnej gminy Miasto i Gmina Serock”.
2) Opracowywanie rocznej i wieloletniej dokumentacji: planistycznej, szkoleniowej, ewidencyjnej i sprawozdawczej z zakresu obronności i obrony cywilnej zapewniającej sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa.
3) Organizowanie szkoleń oraz koordynowanie przygotowań obronnych komórek organizacyjnych urzędu oraz gminnych formacji obrony cywilnej.
4) Koordynowanie zadań obronnych realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy oraz jednostki podporządkowane i nadzorowane przez Urząd, przewidziane do realizacji zadań obronnych i OC.
5) Planowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Burmistrza zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa.
6) Koordynowanie przedsięwzięć planistycznych i organizacyjnych z zakresu ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze gminy.
7) Koordynowanie planowania i zapewnienia ochrony oraz ewakuacji zabytków i dóbr kultury na wypadek zagrożenia zniszczeniem.
8) Prowadzenie rejestracji przedpoborowych i poborowych oraz współudział w organizacji poboru.
9) Realizowanie przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony, obrony cywilnej i akcji kurierskiej w zakresie potrzeb obronnych państwa oraz wynikających z zadań realizowanych przez Burmistrza.
10) Wydawanie decyzji w sprawach: wypłacania świadczeń dla żołnierzy rezerwy za odbyte ćwiczenia; uznawania poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny; uznawania żołnierza lub poborowego, któremu doręczono kartę powołania za żołnierza samotnego,
11) Prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny.
12) Współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW w Warszawie, Referatem Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego i sąsiednimi gminami w zakresie planowania i organizowania przygotowań obronnych i obrony cywilnej.
13) Współdziałanie z gminnymi jednostkami straży pożarnej, policji i wojska w zakresie planowania, przygotowania i realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej.
14) Wykonywanie przedsięwzięć w zakresie dostaw, usług i świadczeń na rzecz obronności, w tym sił zbrojnych oraz w ramach HNS (zobowiązań sojuszniczych – państwa gospodarza).
15) Prowadzenie ewidencji:
a) aktów normatywnych dotyczących obronności i OC /zarządzenia, wytyczne/,
b) decyzji Burmistrza podjętych w zakresie obronności i OC,
c) protokołów przeprowadzonych kontroli.
16) Aktualizowanie dokumentów z zakresu obronności i obrony cywilnej w tym zwłaszcza:
d) Planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny,
e) Planu obrony cywilnej,
f) Regulaminu organizacyjnego Urzędu na czas „W”,
g) Dokumentacji „Stałego Dyżuru”,
h) Dokumentacji „Stanowiska Kierowania”,
i) Planu akcji kurierskiej,
j) Planów działania gminnych formacji OC.
17) Opracowywanie corocznych propozycji budżetowych na cele obronności i obrony cywilnej oraz nadzór nad realizacją budżetu.
18) Planowanie i koordynowanie zaopatrywania jednostek organizacyjnych gminy i formacji OC w niezbędny sprzęt, a także zapewnianie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu.
 

VIII. Samodzielne Stanowisko do spraw Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej

Młodszy referent ds. zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej - Krzysztof Kita, tel. 22 782 88 41, 22 782 65 88, pok. 45 -parter

Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska do spraw Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej:
1) Opracowanie i wdrażanie w życie „Planu reagowania kryzysowego gminy Miasto i Gmina Serock”.
2) Koordynowanie przedsięwzięć z zakresu opracowania i wdrażania w życie „Planu operacyjnego bezpośredniej ochrony przed powodzią”.
3) Opracowywanie rocznej i wieloletniej dokumentacji: planistycznej, szkoleniowej, ewidencyjnej i sprawozdawczej z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej.
4) Szkolenie i koordynowanie przygotowań komórek organizacyjnych Urzędu do funkcjonowania w sytuacji klęski żywiołowej lub wystąpienia zdarzenia zagrażającego życiu, zdrowiu i mieniu społeczności gminnej.
5) Organizowanie szkoleń ppoż. dla pracowników Urzędu i nowo przyjmowanych osób.
6) Koordynowanie zadań zarządzania kryzysowego realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy oraz jednostki podporządkowane i nadzorowane przez Urząd przewidziane do udziału w akcjach ratowniczych.
7) Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania o klęskach żywiołowych, katastrofach, awariach i skażeniach oraz zagrożeniach innego typu o powszechnym lub lokalnym zasięgu.
8) Planowanie i koordynowanie działań gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie:
a) monitorowania zagrożeń, prognozowanie rozwoju sytuacji kryzysowej w gminie oraz prowadzenia akcji informacyjnej dla ludności;
b) prowadzenia i aktualizowania bilansu sił ratowniczych i środków technicznych niezbędnych do usuwania skutków zagrożeń;
c) realizowania procedur i programów reagowania kryzysowego oraz współdziałania i alarmowania w czasie stanu klęski żywiołowej lub sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu mieszkańców;
d) organizowania akcji usuwania skutków klęsk żywiołowych, minimalizowania rozmiaru strat oraz przygotowania warunków umożliwiających koordynowanie pomocy humanitarnej;
e) funkcjonowania gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego zapewniającego skuteczne kierowanie akcją ratunkową.
9. Koordynowanie działań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, w tym ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu powodziowego.
10. Współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW w Warszawie, Referatem Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego i sąsiednimi gminami w zakresie zarządzania kryzysowego oraz z Powiatową Strażą Pożarną w Legionowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
11. Współdziałanie z gminnymi jednostkami ochotniczej straży pożarnej, policji i wojska w zakresie planowania, przygotowania i realizacji działań ratowniczych.
12. Prowadzenie ewidencji:
a) aktów normatywnych dotyczących zarządzania kryzysowego, ochrony ppoż. /zarządzenia, wytyczne/,
b) decyzji Burmistrza podjętych w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej.
13. Aktualizowanie dokumentów z zakresu zarządzania kryzysowego w tym zwłaszcza:
a) Planu reagowania kryzysowego gminy Miasto i Gmina Serock,
b) Planu operacyjnego bezpośredniej ochrony przed powodzią,
c) Dokumentacji gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
d) Dokumentacji służby dyżurnej gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
14. Wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej gminy, wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351z późn. zm.),
15. Opracowywanie corocznych propozycji budżetowych na cele przeciwpożarowe i zarządzania kryzysowego oraz monitorowanie realizacji budżetu w tym zakresie.
16. Merytoryczna pomoc w zakresie planowania i realizacji statutowych zadań przez gminne jednostki ochotniczej straży pożarnej.
17. Nadzorowanie gospodarki sprzętowo - materiałowej w gminnych jednostkach ochotniczej straży pożarnej.
18. Rozliczanie kart drogowych samochodów pożarniczych.
19. Nadzór nad prawidłowym rozmieszczeniem, oznakowaniem i utrzymaniem dróg ewakuacyjnych i pożarowych oraz konserwacja sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych.
20. Prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem i funkcjonowaniem gminnego magazynu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej.


IX. Samodzielne Stanowisko ds. komunikacji społecznej

Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska do spraw komunikacji społecznej należy:
1) Prowadzenie spraw związanych z promocją Gminy.
2) Prowadzenie spraw dotyczących kontaktów zagranicznych.
3) Współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz innymi podmiotami działającymi na terenie Gminy.
 

X. Samodzielne Stanowisko ds. redakcji strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej

Inspektor ds. redakcji strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej - Beata Roszkowska, tel. 22 782 88 43, pok. 2, parter

Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska do spraw redakcji strony internetowej  oraz Biuletynu Informacji Publicznej należy:
1) Prowadzenie, redagowanie oraz aktualizacja strony internetowej Urzędu.
2) Obsługa urzędowego publikatora informatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej,
a) przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP oraz powiadamianie tego ministra o zmianach w treści tych informacji,
b) dokonywanie zmian treści informacji publicznych udostępnianych na stronach podmiotowych BIP,
c) koordynowanie prac Zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej powoływanego w drodze Zarządzenia Burmistrza.

XI. Samodzielne Stanowisko ds. redakcji informatora gminnego oraz współpracy z mediami

Podinspektor ds. redakcji informatora gminnego oraz współpracy z mediami - Dominika Sęczyk, 22 782 62 81, pok. 2, parter

Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska do spraw redakcji informatora gminnego oraz współpracy z mediami należy:
1) Prowadzenie oraz redagowanie informatora gminnego.
2) Prowadzenie spraw dotyczących informowania mediów o działalności Gminy.
3) Bieżące informowanie kierownictwa urzędu o ważnych informacjach zamieszczanych w mediach na temat Gminy.
4) Koordynacja działań związanych z udzielaniem informacji i odpowiedzi na artykuły zamieszczone w prasie i/lub stronach internetowych.
5) Utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami mediów.
6) Prowadzenie rejestru kontaktów Gminy z osobistościami i instytucjami zewnętrznymi

XII. Straż Miejska
  Kod: 05-140 Miejscowość: Serock
  Ulica: Rynek 21, pokój 21, parter
  tel. 22 782 72 92 oraz 22 782 88 33, 
  tel. kom. 0 603 873 290

Komendant Straży Miejskiej - Grzegorz Pietrzyk

Starszy Strażnik - Bogdan Dytyniak
Starszy Strażnik - Paweł Wiewióra
Starszy Strażnik - Andrzej Mieciek
Starszy Strażnik - Krzysztof Malinowski
Starszy Strażnik - Piotr Krzyżewski
Aplikant - Daniel Bręgoszewski
Aplikant - Dariusz Sujkowski
Podinspektor ds. obsługi centrum dyżurnego - Artur Cesarz
Podinspektor ds. obsługi centrum dyżurnego - Krzysztof Pawlak
Podinspektor ds. obsługi centrum dyżurnego - Zbigniew Pawlik

Straż Miejska w Serocku została powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 1/92 z dnia 14 września 1992 r. na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Serocku nr 154 (XXIV) 92 z dnia 9 września 1992 r.
Straż Miejska rozpoczęła swoją działalność 1 stycznia 1993 r. jako referat Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

Straż Miejska w Serocku działa zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych oraz Regulaminem Straży Miejskiej w Serocku, nadanym uchwałą nr 93/XIII/2003 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10 września 2003 roku.


Wytworzył:

Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk  (2006-07-26 15:03:24)
Ostatnio zmodyfikował:  Dominika Sęczyk (2012-02-02 11:21:46)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1088428