www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Piątek 06.04.2012

Jednostki Organizacyjne

1. Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy 
  Kod: 05-140 Miejscowość: Serock
  Ulica: Ul. Nasielska 21
tel. (0-22) 782-73-58
fax (0-22) 782-61-51
e-mail: wod.serock@post.pl

www.wodociagiserock.pl

Dyrektor: Leszek Błachnio

Przedmiotem działania Zakładu Wodociągowego jest:
1. Zaopatrzenie gminy Miasto i Gmina Serock w wodę poprzez:
    a) utrzymanie w ruchu ciągłym gminnych urządzeń wodociągowych tj. ujęć, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych;
    b) wykonywanie remontów urządzeń wymienionych w pkt. 1 lit. a;
    c) świadczenie usług w zakresie wodociągowo – kanalizacyjnym;
    d) wykonywanie inwestycji z zakresu rozwoju i poprawy zaopatrzenia w wodę gminy Miasto i Gmina Serock;
    e) wykonywanie zadań zgodnie z „Regulaminem dostarczania wody” obowiązującym na terenie gminy Miasto i Gmina Serock;
2. Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych.
3. Eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej.
4. Eksploatacja i konserwacja kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez gminę Miasto i Gmina Serock do czasu przejęcia eksploatacji przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna.
5. Utrzymanie bazy sprzętowo-materiałowej i administracyjnej Zakładu Wodociągowego.


2. Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 

  Kod: 05-140 Miejscowość: Serock
  Ulica: Ul. Nasielska 21
tel. (0-22) 782-75-73
fax (0-22) 782-61-51
e-mail: kzb@serock.pl

Dyrektor: Mirosław Smutkiewicz

Przedmiotem działania Zakładu Komunalnego jest:

1. Administrowanie gminnymi zasobami mieszkaniowymi poprzez:
    a) bieżące naprawy, remonty i konserwację budynków komunalnych oraz zapewnienie sprawnego działania urządzeń technicznych w budynkach
    b) zawieranie i wypowiadanie umów najmu.
2. Przyjmowanie budynków w administrację.
3. Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi.
4. Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy poprzez:
    a) sprzątanie ulic, placów i chodników;
    b) konserwację terenów zielonych w tym odnawianie trawników, nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów;
    c) konserwację urządzeń małej architektury, w tym ławek, kwietników i zdrojów;
    d) ustawianie i konserwację znaków drogowych na ulicach i drogach gminnych w tym malowanie pasów;
    e) opróżnianie i wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych i pojemników z posesji komunalnych;
    f) świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych;
    g) prowadzenie szaletów miejskich;
    h) sprzątanie, naprawy i konserwację przystanków autobusowych;
    i) wykaszanie i sprzątanie poboczy na drogach gminnych oraz świadczenie usług w tym zakresie;
    j) odśnieżanie gminnych dróg, ulic, placów i chodników w tym likwidację gołoledzi.
    k) bieżącą konserwację dróg, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych.
5. Administrowanie gminnym wysypiskiem odpadów.
6. Utrzymanie bazy sprzętowo-materiałowej i administracyjnej zakładu.
7. Zawieranie umów najmu i dzierżawy na lokale, budynki i grunty po uprzednim uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta i Gminy.

 


3. Ośrodek Kultury
  Kod: 05-140 Miejscowość: Serock
  Ulica: ul. Pułtuska 47
tel./fax (0-22) 782-73-50
e-mail: kultura@serock.info
www.serock.info
 

Dyrektor: Piotr Kowalczyk

Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury
05-140 Serock
ul. Pułtuska 35
tel. (0-22) 782-82-28

Opis:

Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji to jednostki powołane do organizacji życia kulturalnego i popularyzacji czynnego wypoczynku na terenie Miasta i Gminy Serock. Wszyscy chętni mogą realizować swe zainteresowania w licznych zespołach, kołach i sekcjach.

Podstawowymi zadaniami tych Ośrodków jest:
-edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę.
-tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką.
-rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych i sportowych.
-upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród mieszkańców miasta i gminy.


4. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Kod: 05-140 Miejscowość: Serock
  Ulica: ul. Pułtuska 16
  Opis: tel. fax (022) 782 71 39
e-mail: ops_serock@poczta.onet.pl 

Kierownik: Anna Orłowska
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

Zakres działania :
- udzielanie pomocy pieniężnej i rzeczowej
- świadczenie usług opiekuńczych
- realizacja świadczeń rodzinnych

 

5. Ośrodek Sportu i Rekreacji
  Kod: 05-140 Miejscowość: Serock
  Ulica: ul. Pułtuska 47
  Opis: tel./fax (0-22) 782-73-50

:e-mail: sport@serock.info

Dyrektor: Piotr Kowalczyk

Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji to jednostki powołane do organizacji życia kulturalnego i popularyzacji czynnego wypoczynku na terenie Miasta i Gminy Serock. Wszyscy chętni mogą realizować swe zainteresowania w licznych zespołach, kołach i sekcjach.

Podstawowymi zadaniami tych Ośrodków jest:
-edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę.
-tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką.
-rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych i sportowych.
-upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród mieszkańców miasta i gminy.


6. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 
Kod: 05-140  Miejscowość: Serock
Ulica: Rynek 4
Opis: tel/fax (022) 768 35 65

Dyrektor ZOSiP: Alicja Melion

Pracownicy:

Główny księgowy – Anna Sumiła,
Zastępca głównego księgowego – Marzena Kalinowska,
Starszy specjalista ds. osobowych – Władysława Dytyniak,
Specjalista ds. ekonomiczno - osobowych – Maria Pęcak,
Samodzielny referent ds. socjalnych i oświatowych – Lidia Filipek,
Starszy referent ds. ekonomiczno - administracyjnych – Katarzyna Kochanowska,
Inspektor ds. oświaty - Jadwiga Stradomska - tel. 22 782 88 25.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli wykonuje zadania z zakresu oświaty, w tym:
- sprawuje obsługę organizacyjną i ekonomiczno-administracyjną szkół i przedszkoli,
- pełni rolę centrum informacyjnego w zakresie spraw administracyjnych, finansowych i kadrowych obsługiwanych placówek,
- wykonuje zadania związane z organizacją dowożenia uczniów do szkół, z wyłączeniem opieki w autobusach szkolnych,
- prowadzi sprawy związane ze stypendiami szkolnymi i  dofinansowaniem kształcenia młodocianych.


Wytworzył:

Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk  (2006-07-26 15:19:27)
Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2011-10-04 14:59:47)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1088443