www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Sobota 07.04.2012

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska

Urząd Miasta i Gminy w Serocku
Rynek 21
05-140 Serock

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska

I. Wymiar etatu: 1 etat,
II. Wymagania niezbędne:

1.wykształcenie: co najmniej średnie, preferowane z zakresu ochrony środowiska lub administracji
2. znajomość zagadnień  i przepisów dotyczących ochrony środowiska,
3. umiejętność obsługi komputera, Internetu, poczty elektronicznej oraz innych urządzeń biurowych
4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

III. Wymagania dodatkowe:
1.  komunikatywność, samodzielność,
2. dyspozycyjność, umiejętności analityczne. 

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) obsługa petentów,
2) obsługa kancelarii – BIP,
3) prowadzenie, publicznie dostępnego, wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
4) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
5) prowadzenie ewidencji (WBDA) Wojewódzkiej  Bazy Wyrobów i Odpadów zawierających Azbest,
6) prowadzenie ewidencji zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości,(ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. z 2005 r. Dz. U. Nr 236 poz. 2008 ze zm.), w formie papierowej i elektronicznej,
7) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i  przydomowych oczyszczalni ścieków (ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  tj. z 2005 r. Dz. U. Nr 236 poz. 2008 ze zm.), w formie papierowej i elektronicznej,
8) prowadzenie ewidencji właścicieli nieruchomości przystępujących do workowej segregacji odpadów,
9) prowadzenie rejestru psów zgłaszanych do identyfikacji z terenu Miasta i Gminy Serock,
10) prowadzenie sprawozdawczości z gospodarki odpadami komunalnymi oraz niebezpiecznymi, (ustawa z  dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach tj. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zm .i  ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zm),
11) prowadzenie sprawozdawczości z gospodarki odpadami opakowaniowymi, (ustawa z 11 maja 2001r o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Dz. U. Nr 63 poz.638 ze zm.),
12) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006r.Nr 129, poz. 902 ze zm.),
13) praca administracyjno- techniczna oraz współpraca przy realizacji innych zadań powierzonych przez przełożonych.
V. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. życiorys -curriculum vitae,
3. kserokopie świadectw pracy,
4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6. kserokopie stron książeczki wojskowej z wpisami dotyczącymi przebiegu  służby wojskowej, w przypadku gdy o pracę ubiega się mężczyzna,
7. podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego”.
   Osoba wybrana do zatrudnienia  będzie  zobowiązana do przedstawienia  oryginału aktualnego „zapytania o  udzielenie  informacji  o osobie  z  Krajowego Rejestru Karnego „  z  datą wystawienia  nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed złożeniem.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny,  CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska  należy składać osobiście w sekretariacie  Urzędu Miasta i Gminy w Serocku pok. nr 24 lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Serocku
Rynek 21
05-140 Serock.
Termin składania dokumentów upływa dnia 20.02.2008 r.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym.
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.serock.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w  Serocku.
Z wybranym kandydatem Burmistrz Miasta i Gminy Serock zawiera umowę o pracę na okres próbny lub na czas określony a w szczególnie uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.
Po upływie okresu próbnego lub po upływie pracy zawartej na czas określony, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy na zajmowanym stanowisku, Burmistrz podejmuje decyzję o zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
mgr  Sylwester  Sokolnicki


Wytworzył:

Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-05 14:18:05)
Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-05 14:21:14)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1089680