www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Piątek 06.04.2012

Ogłoszenia Aktualne
Informacja o przyjęciu dokumentu - Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock dla części obrębu Szadki  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2012-03-23 13:54:15)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Informacja o uchwaleniu planu miejscowego dla działek 51/12, 51/26 i 51/27 w Jadwisinie  Wytworzył:

  Udostępnił:  Dominika Sęczyk (2012-02-10 13:28:30)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia opieki i socjoterapii wraz z zapewnieniem posiłków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Miasto i Gmina Serock Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania aktywności seniorów Obwieszczenieo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock sekcja F obręb Jadwisin działki nr ewid. 51/12, 51/26 i 51/27 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla części obrębu Szadki Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock sekcja F1 obręb Jadwisin Informacja o konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 r. Informacja o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa i o możliwości zapoznania się z jego treścią  Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-11-18 16:04:23)
  Ostatnio zmodyfikował:  

Protokół z postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego   Wytworzył:

  Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2011-09-23 13:29:05)
  Ostatnio zmodyfikował:  


DRUKUJ   
 
 

ilość odwiedzin: 1088513