www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Sobota 07.04.2012

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W SEROCKU


I. Wymiar etatu: 1 etat.
II. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie wyższe,
3. minimum 5 lat stażu pracy lub minimum 5 lat wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku,
4. znajomość przepisów prawa w zakresie samorządu gminnego, finansów publicznych, zamówień publicznych, KPA,
5. nieposzlakowana opinia,
6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
7. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
III. Predyspozycje i umiejętności dodatkowe:
1. preferowane wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne,
2. doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym,
3. predyspozycje organizacyjno-menadżerskie,
4. dyspozycyjność, kreatywność, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność, odporność na stres, wysoka kultura osobista,
5. prawo jazdy kat. B.
IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. kierowanie pracą zakładu i reprezentowanie go na zewnątrz,
2. wykonywanie zadań wynikających z zakresu działania zakładu określonych w statucie zakładu,
3. zapewnienie prawidłowej, terminowej i zgodnej z przepisami prawa realizacji zadań,
4. podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy wobec zatrudnionych w zakładzie pracowników.
V. Wymagane dokumenty:
1. curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny – podpisane odręcznie,
2. kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy lub zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji działalności gospodarczej
3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
4. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
5. kopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego*
6. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*
7. podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
8. kopie stron książeczki wojskowej z wpisami dotyczącymi przebiegu służby wojskowej, w przypadku gdy o pracę ubiega się mężczyzna,
9. podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed złożeniem.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.serock.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.


Wymagane dokumenty z dopiskiem: Oferta pracy – Dyrektor Miejsko-Gminnego Zakładu Komunalnego należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku pok. nr 24 lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Serocku
Rynek 21
05-140 Serock
Termin składania dokumentów upływa dnia 16.11.2009 r.
* Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Serocku www.bip.serock.pl
 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki

Druk oświadczenia - pobierz

Statut Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku - pobierz


Wytworzył:

Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-10-26 15:17:49)
Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2009-10-26 15:31:26)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1089759