www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Sobota 07.04.2012

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej

Urząd Miasta i Gminy w Serocku
Rynek 21, 05-140 Serock
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej


I. Wymiar etatu: 3/4 etatu.
II. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie wyższe: wojskowe lub specjalistyczne w zakresie ratownictwa, ochrony przeciwpożarowej, inżynierii bezpieczeństwa cywilnego, zarządzania kryzysowego lub administracji,
3. znajomość przepisów prawa /ustaw i rozporządzeń/ dotyczących spraw obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz ochrony przeciwpożarowej,
4. umiejętność obsługi komputera, internetu, poczty elektronicznej oraz innych urządzeń biurowych,
5. nieposzlakowana opinia,
6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
7. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
III. Predyspozycje i umiejętności dodatkowe:
1. doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku w zakresie obronności, obrony cywilnej lub zarządzania kryzysowego,
2. poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji opatrzonych klauzulą ZASTRZEŻONE,
3. umiejętność organizowania i koordynowania działań zespołów ludzkich oraz podejmowania decyzji w sytuacjach wyższych stanów zagrożenia,
4. dyspozycyjność, komunikatywność, wysoka kultura osobista,
5. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność i staranność.
6. prawo jazdy kat. B.
IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Wykonywanie i aktualizowanie dokumentacji planistycznej, szkoleniowej i sprawozdawczej z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie aktami normatywnymi, w ścisłej współpracy z przedstawicielami straży pożarnej, policji, wojska, opieki medycznej oraz z kadrą kierowniczą Urzędu, kierownikami jednostek organizacyjnych i nadzorowanych przez gminę.
2. Planowanie i organizowanie przedsięwzięć w zakresie kierowania akcją ratowniczą i odbudową na obszarze Miasta i Gminy Serock jako następstw katastrofy naturalnej, awarii technicznej lub działalności człowieka,
3. Planowanie i organizowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ochrony przed powodzią,
4. Merytoryczny nadzór z zakresu planowania i realizacji statutowych zadań przez gminne jednostki ochotniczej straży pożarnej.
5. Koordynowanie przedsięwzięć zarządzania kryzysowego realizowanych przez jednostki organizacyjne i nadzorowane przez Burmistrza a także gminne jednostki ratownicze.
6. Planowanie i wydatkowanie środków finansowych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego oraz nadzorowanie prowadzenia gospodarki magazynowej.
V. Wymagane dokumenty:
1. curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny – podpisane odręcznie,
2. kopie świadectw pracy,
3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
4. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
5. kopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego*
6. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*
7. podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
8. kopie stron książeczki wojskowej z wpisami dotyczącymi przebiegu służby wojskowej, w przypadku gdy o pracę ubiega się mężczyzna,
9. podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed złożeniem.

Wymagane dokumenty z dopiskiem: Oferta pracy – zarządzanie kryzysowe i ochrona przeciwpożarowa należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku pok. nr 24 lub przesłać pocztą
na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Serocku
Rynek 21
05-140 Serock
Termin składania dokumentów upływa dnia 17.07.2009 r.
* Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Serocku www.bip.serock.pl
 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki

Druk oświadczeń - pobierz


Wytworzył:

Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-07-07 11:15:10)
Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2009-07-07 11:17:45)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1089753