www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Sobota 07.04.2012

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
– Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Urząd Miasta i Gminy w Serocku
ul. Rynek 21, 05-140 Serock
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
– Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji

I. Wymiar etatu: pełen etat,
II. Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie wyższe,
2. staż pracy – 4 lata, w tym co najmniej 2 lata na stanowiskach, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych.
3. znajomość przepisów prawa w zakresie zamówień publicznych, prawa budowlanego, pozyskiwania środków z funduszy unijnych,
4. umiejętność obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych,
5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
III. Predyspozycje i umiejętności dodatkowe:
1. preferowane wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne,
2. preferowane doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku,
3. posiadanie uprawnień budowlanych,
4. posiadanie dodatkowych kursów, szkoleń z zakresu zamówień publicznych i pozyskiwania środków z funduszy unijnych,
5. znajomość zagadnień związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji,
6. znajomość zasad funkcjonowania samorządu,
7. dyspozycyjność, samodzielność w działaniu, umiejętność organizacji pracy, komunikatywność,
8. umiejętność współpracy i koordynowania zadań,
9. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność i staranność.
10. prawo jazdy kat. B.
IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. kierowanie pracą referatu,
2. wykonywanie zadań wynikających z zakresu działania Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji określonych w regulaminie organizacyjnym urzędu,
3. nadzór na przygotowywaniem i realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych,
4. współpraca ze Skarbnikiem w zakresie spraw dotyczących finansowania i rozliczania remontów i inwestycji gminnych,
5. nadzór nad utrzymaniem technicznym dróg na terenie gminy oraz ich oświetlenia,
6. nadzór nad przygotowywaniem dokumentów do przetargów realizowanych przez referat oraz dokumentów dot. pozyskiwania środków z funduszy unijnych,
7. kontrola i nadzór wykonywanej pracy przez podporządkowanych pracowników.
V. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. życiorys - curriculum vitae,
3. kserokopie świadectw pracy,
4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6. kserokopie stron książeczki wojskowej z wpisami dotyczącymi przebiegu służby wojskowej, w przypadku gdy o pracę ubiega się mężczyzna,
7. podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego”.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed złożeniem.


Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku pok. nr 24 lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Serocku
ul. Rynek 21
05-140 Serock.

Termin składania dokumentów upływa dnia 12.12.2008 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym na ich wniosek. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.serock.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.
Z wybranym kandydatem Burmistrz Miasta i Gminy Serock zawiera umowę o pracę na okres próbny lub na czas określony a w szczególnie uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.
Po upływie okresu próbnego lub po upływie pracy zawartej na czas określony, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy na zajmowanym stanowisku, Burmistrz podejmuje decyzję o zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki


Wytworzył:

Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-11-26 13:58:10)
Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-11-26 14:01:14)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1089729