www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Sobota 07.04.2012

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. drogownictwa

Urząd Miasta i Gminy w Serocku
Rynek 21
05-140 Serock

 Ogłasza nabór na stanowisko ds. drogownictwa

I. Wymiar etatu: 1 etat.

II. Wymagania niezbędne:
1.wykształcenie co najmniej średnie,  preferowane techniczne lub ekonomiczne,    
2.zanajomośc zagadnień dotyczących:
- ustawy z dnia 21 marca 1985r.  o drogach publicznych,
- ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- ustawy  z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane,
3. umiejętność obsługi komputera,
4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

III. Wymagania dodatkowe:
   
1. uprawnienia  do pełnienia  samodzielnych funkcji w budownictwie,
2. możliwość używania własnego samochodu  do celów służbowych,
3.dyspozycyjność, dynamizm w działaniu, umiejętności negocjacyjne.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.przygotowywanie  decyzji – pozwoleń na zajęcie pasa drogowego,
2.przygotowywanie  opinii dotyczących  usytuowania urządzeń  w pasie drogowym, nie związanych z ruchem drogowym,
3. przygotowywanie decyzji  ustalających opłatę roczną  z tytułu  umieszczenia w pasie drogowym urządzeń nie związanych z ruchem drogowym,
4.przygotowywanie decyzji ustalających opłatę za  zajęcie pasa drogowego,
5.nadzorowanie i kontrolowanie  stanu technicznego dróg gminnych,
6.opiniowanie  projektów  czasowej organizacji ruchu,
7.wykonywanie innych czynności  wynikających  z ustawy o drogach publicznych, a dotyczące  zarządzania  drogami gminnymi,                                        
8.opiniowanie spraw  z  zakresu  budownictwa,
 
V. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. życiorys -curriculum vitae,
3. kserokopie świadectw pracy,
4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6. kserokopie strony książeczki wojskowej z wpisami dotyczącymi przebiegu służby wojskowej, w przypadku gdy o pracę ubiega się mężczyzna,
7.zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, opatrzone  datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed złożeniem. 


Wymagane dokumenty: list motywacyjny,  CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty z dopiskiem: Dotyczy naboru na  stanowisko ds. drogownictwa należy składać w sekretariacie  Urzędu Miasta i Gminy w Serocku pok. nr 24 lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Serocku
Rynek 21
05-140 Serock.
Termin składania dokumentów upływa dnia 6 czerwca 2007 r.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym.
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.serock.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w  Serocku.
Z wybranym kandydatem Burmistrz Miasta i Gminy Serock zawiera umowę o pracę na okres próbny lub na czas określony a w szczególnie uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.
Po upływie okresu próbnego lub po upływie pracy zawartej na czas określony, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy na zajmowanym stanowisku, Burmistrz podejmuje decyzję o zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
mgr Sylwester Sokolnicki


Wytworzył:

Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-05-22 15:51:26)
Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-05-22 15:52:58)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1089662