www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Sobota 07.04.2012

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy wychowawcy w świetlicy socjoterapeutycznej w Wierzbicy

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku
ul. Pułtuska 16
  
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej w Wierzbicy

I. Wymiar etatu :  3/4
II. Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie- pedagogiczne
2. niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (DZ.U. z 2005 r. Nr 14 , poz. 114),
3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
III. Wymagania dodatkowe :
1. dyspozycyjność, samodzielność w działaniu, umiejętność współpracy,
2. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na w/w stanowisku i dopuszczający do kontaktu z żywnością,
3. gotowość podjęcia pracy z dniem 1 września 2009 r.
IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.przygotowanie planu pracy zajęć opiekuńczo-wychowawczych i zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  z dziećmi będącymi wychowankami świetlicy, 
2. pomoc wychowankom w odrabianiu lekcji,
3. współpraca z rodzicami wychowanków,
4. udział w zebraniach oraz imprezach organizowanych na rzecz wychowanków,
5. prowadzenie dziennika zajęć,
6. wykonywanie obowiązków intendenta w zakresie prowadzenia kart magazynowych i zaopatrzenia w produkty żywnościowe do przygotowywania podwieczorków,
7. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony tych wartości.
V. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. życiorys – curriculum vitae,
3. kserokopie świadectw pracy,
4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach,  szkoleniach,
6. kserokopie strony książeczki wojskowej z wpisami dotyczącymi przebiegu służby wojskowej, w przypadku gdy o pracę ubiega się mężczyzna,
7. oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w trybie ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych(Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114),
8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 , poz. 926 z późn. zm.)”.
Wymagane dokumenty z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy wychowawcy w świetlicy socjoterapeutycznej w Wierzbicy należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej pok. Nr 2 lub przesłać na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Pułtuska 16
05-140 Serock

Termin składania dokumentów upływa dnia 6 lipca 2009 r.
Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym.
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.serock.pl) oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku.
Z wybranym kandydatem kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zawiera umowę o pracę na okres próbny lub na czas określony a w szczególnie uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.
Po upływie okresu próbnego lub po upływie pracy zawartej na czas określony, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy na zajmowanym stanowisku, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej podejmuje decyzję o zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Anna Orłowska


Wytworzył:

Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-06-18 15:36:05)
Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2009-06-18 15:41:52)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1089751