www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Sobota 07.04.2012

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Urząd Miasta i Gminy w Serocku
Rynek 21
05-140 Serock

Ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

I. Wymiar etatu: 1 etat,
II. Wymagania niezbędne:

 1.wykształcenie wyższe preferowane z zakresu ochrony środowiska lub rolnictwa,
 2. znajomość przepisów dotyczących  ochrony środowiska, gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku w gminie, zamówień publicznych,
 3. co najmniej dwuletni staż pracy na  stanowiskach o których mowa w art. 3 ust.4 pkt. 1 ustawy o pracownikach  samorządowych,
 4. umiejętność obsługi komputera,
 5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

III. Wymagania dodatkowe:

1) dyspozycyjność, samodzielność w działaniu, umiejętność współpracy i zarządzania zespołem ludzi, umiejętności negocjacyjne,
2) dobry stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na w/w stanowisku,
3) prawo jazdy i możliwość używania własnego samochodu  do celów służbowych
  
IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) kierowanie pracą referatu,
2) wykonywanie  zadań wynikających z zakresu  działania referatu, określonych w regulaminie organizacyjnym  urzędu, ( regulamin organizacyjny dostępny w na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.serock.pl),
3) przygotowywanie  projektów  i sposobu  wykonywania uchwał Rady Miejskiej  oraz projektów rozstrzygnięć  będących w kompetencji Burmistrza,  

V. Wymagane dokumenty:
   1. list motywacyjny,
   2. życiorys -curriculum vitae,
   3. kserokopie świadectw pracy,
   4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
   5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
   6. kserokopie stron książeczki wojskowej z wpisami dotyczącymi przebiegu służby wojskowej, w przypadku gdy o pracę ubiega się mężczyzna,
   7. zaświadczenie o niekaralności, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed złożeniem.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny,  CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty z dopiskiem: Dotyczy naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
należy składać osobiście w sekretariacie  Urzędu Miasta i Gminy w Serocku,
pok. nr 24 lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Serocku
Rynek 21
05-140 Serock.
Termin składania dokumentów upływa dnia 28.02.2007 r.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym.
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.serock.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w  Serocku.
Z wybranym kandydatem Burmistrz Miasta i Gminy Serock zawiera umowę o pracę na okres próbny lub na czas określony a w szczególnie uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.
Po upływie okresu próbnego lub po upływie pracy zawartej na czas określony, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy na zajmowanym stanowisku, Burmistrz podejmuje decyzję o zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony.


Wytworzył:

Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-02-14 15:59:26)
Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-02-14 16:09:54)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1089656