www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Sobota 07.04.2012

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. geodezji

Urząd Miasta i Gminy w Serocku
Rynek 21, 05-140 Serock
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. geodezji
w Referacie Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego

I. Wymiar etatu: 1 etat.
II. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie
2) wykształcenie wyższe lub średnie (geodezyjne),
3) znajomość prawa geodezyjnego i kartograficznego,
4) znajomość KPA oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami,
5) znajomość obsługi komputera w środowisku Windows,
6) komunikatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność,
7) nieposzlakowana opinia,
8) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
9) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

III. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,
2) doświadczenie zawodowe (min. rok w prowadzeniu ewidencji gruntów),
3) mile widziana znajomość programów EWMAPA i EWOPIS,
4) rzetelność i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
5) kreatywność i umiejętność samodzielnej pracy.

IV. Zakres wykonywanych zadań:
1) prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic,
2) nadawanie numerów porządkowych,
3) przygotowywanie decyzji w sprawie podziału nieruchomości,
4) wykonywanie innych prac zleconych przez bezpośredniego przełożonego oraz kierownictwo Urzędu.

V. Wymagane dokumenty:
1) curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny – podpisane odręcznie,
2) kopie świadectw pracy,
3) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
5) kopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego*
6) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*
7) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
8) kopie stron książeczki wojskowej z wpisami dotyczącymi przebiegu służby wojskowej, w przypadku gdy o pracę ubiega się mężczyzna,
9) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed złożeniem.

Wymagane dokumenty z dopiskiem: Oferta pracy – geodezja należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku pok. nr 24 lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Serocku
Rynek 21
05-140 Serock

Termin składania dokumentów upływa dnia 29.05.2009 r.

* Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Serocku www.bip.serock.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
mgr Sylwester Sokolnicki

Druk oświadczeń - pobierz


Wytworzył:

Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-05-19 16:07:13)
Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2009-05-19 16:12:25)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1089739