www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Sobota 07.04.2012

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SEROCK
OGŁASZA KONKURS
NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku przy ul. Pułtuskiej 68

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w paragrafach 1,2 i 5 oraz w paragrafie 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. z 2003r. Nr 89, poz.826 ze zm.).
2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej  - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;
4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebędacej nauczycielem;
5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) ocenę pracy albo pozytywną ocenę dorobku zawodowego, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2006r. Nr 97, poz.674 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz.114
ze zm.);
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;
12) dokument potwierdzający złożenie przez kandydata na stanowisko dyrektora szkoły publicznej oświadczenia  lustracyjnego właściwemu kuratorowi oświaty zgodnie z art.7 ust.2 ustawy z dnia
18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.  Nr 218, poz. 1592 z późn. zm.).
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku ”, w terminie do 28.05.2007r. do godz. 1600, na adres: Urząd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock, pok. 24.
4.
Kserokopie dostarczonych dokumentów winny być uwierzytelnione przez pracodawcę lub notariusza.
Zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w ust. 2 pkt 7 winno być sporządzone przez lekarza uprawnionego do jego wystawiania, na druku zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 30.05.1996r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.Nr 69, poz. 332 ze zm.).
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (022) 782-62-98.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki


Wytworzył:

Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-05-09 15:43:47)
Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-05-09 15:45:34)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1089667