www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Sobota 07.04.2012

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze KIEROWNIK DS. TECHNICZNYCH w MIEJSKO-GMINNYM ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEROCKU

Dyrektor Komunalnego Zakładu Budżetowego w Serocku

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
KIEROWNIK DS. TECHNICZNYCH w MIEJSKO-GMINNYM ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEROCKU

I. Wymiar etatu: 1 etat.
II. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie wyższe,
3. minimum 5 lat stażu pracy lub minimum 5 lat wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku,
4. znajomość przepisów prawa w zakresie samorządu gminnego,
5. nieposzlakowana opinia,
6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
7. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 8. prawo jazdy kat. B.
III. Predyspozycje i umiejętności dodatkowe:
1. preferowane wykształcenie wyższe techniczne ,
2. doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym,
3. dyspozycyjność, kreatywność, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność, odporność na stres, wysoka kultura osobista.
IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. organizowanie i nadzorowanie prac z zakresu utrzymania czystości i porządku, utrzymania dróg, konserwacji terenów zielonych, na terenie Miasta i Gminy Serock
2. utrzymanie bazy sprzętowej, technicznej i materiałowej Zakładu,
3. nadzór i koordynacja pracy brygad sprzątających,
4. organizowanie prac społecznie użytecznych, robót publicznych i interwencyjnych.
V. Wymagane dokumenty:
1. curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
2. kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy lub zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji działalności gospodarczej
3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
4. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
5. kopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
6. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
7. podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
8. kopie stron książeczki wojskowej z wpisami dotyczącymi przebiegu służby wojskowej, w przypadku gdy o pracę ubiega się mężczyzna,
9. podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed złożeniem.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.serock.pl) oraz na tablicy informacyjnej.

Wymagane dokumenty z dopiskiem: Oferta pracy – Kierownik ds. technicznych należy składać osobiście w sekretariacie Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku pok. nr 10 lub przesłać pocztą na adres:
Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku
ul. Nasielska 21
05-140 Serock
Termin składania dokumentów upływa dnia 08.01.2010 r.

Dyrektor Komunalnego Zakładu Budżetowego
Leszek Błachnio
 


Wytworzył:

Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-12-21 10:44:28)
Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2009-12-21 10:57:41)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1089762