www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Sobota 07.04.2012

Decyzja Nr 216/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Serock

Serock, dnia 27 października 2009 r. 

OŚRiL.7625-10(13)/09

D E C Y Z J A N R 216 / 2009
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust.1 i ust. 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 80, art. 82, art. 85 i art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), § 3 ust. 1 pkt. 49, 53 i pkt 65 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 5 maja 2009 roku przez Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czosnów

O k r e ś l a s i ę
środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Inwestycja polegająca na budowie Centrum Konferencyjno – Szkoleniowego na działce nr ew. 85/2 obr. 18 w Serocku, będącej własnością inwestora. Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania miasta Serock, obszar D, w którym działka 85/2 obr. 18 w Serocku położona jest na terenie przeznaczonym w części pod zabudowę związaną z obsługą ruchu turystycznego, częściowo pod zabudowę letniskową, w części pod lasy i dolesienia oraz zarośla i zieleń naturalną.
2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
a) na etapie realizacji przedsięwzięcia należy:
- powstające odpady segregować i sukcesywnie wywozić z terenu przdsięwzięcia,
- roboty budowlane prowadzić w sposób niepowodujący zniszczeń istniejącej szaty roślinnej, w tym drzewostanu przewidzianego do zachowania,
- uporządkować plac budowy oraz zagospodarować tereny przeznaczone pod zieleń, w sposób zgodny z projektem zagospodarowania terenu,
b) na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy:
- zapewnić prawidłowe zagospodarowanie powstających odpadów, zgodne z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, które muszą być przekazywane do utylizacji uprawnionym firmom,
- wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych, wprowadzać do ziemi po uprzednim oczyszczeniu w separatorach koalescencyjnych,
- ścieki sanitarne odprowadzać do kanalizacji sanitarnych,
- na przykanalikach odprowadzających ścieki technologiczne z pomieszczeń gastronomicznych zainstalować separatory tłuszczu.
Na terenie planowanej inwestycji nie występują zabytki.
Z uwagi na położenie terenu przedmiotowej inwestycji w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Inwestor zobowiązany zostaje do braku jakiejkolwiek ingerencji w skarpę nad Zalewem Zegrzyńskim oraz do zapewnienia maksymalnej ochrony istniejącej zieleni tj. do zachowania występujących drzew, za wyjątkiem drzew kolidujących z planowaną zabudową.

3. Wymagania dotycząc ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 cyt. ustawy, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10:
Projekt budowlany nie może naruszać ustaleń wyszczególnionych w punkcie 2 niniejszej decyzji.
4. Wymagania w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie występowania powyższych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska:
Nie wymagane w sprawie.
5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:
Nie wymagane w sprawie.
6. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska:
Nie wymagane w sprawie.
7. Stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10 cyt. ustawy
Nie wymagane w sprawie.
8. Wymogi w zakresie obowiązków dotyczących zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także wykonania kompensacji przyrodniczej:
Nie wymagane w sprawie.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 5 maja 2009 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku wpłynął wniosek złożony przez Adamed Sp. z o.o., z siedzibą w Pieńkowie 149, 05-152 Czosnów, reprezentowaną przez Pełnomocnika – Panią Ewę Piaseczną, dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie Centrum Konferencyjno – Szkoleniowgo na działce nr ew. 85/2 obr. 18 w Serocku.
Do wniosku załączono:
- kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu,
- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- wypis z ewidencji gruntów, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
Zgodnie z przedłożoną dokumentacją planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227).
Zgodnie z art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wszczyna się na wniosek inwestora. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji jest Burmistrz Miasta i Gminy Serock - art. 75 ust. 1 pkt. 4 w/w ustawy.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 49, 53 i pkt 65 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), planowane przedsięwzięcie ze względu na możliwość pobytu ponad 100 osób w hotelu, realizację parkingów dla więcej niż 300 samochodów oraz wykonanie urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych w ilości większej niż 10 m3, należą do przedsięwzięć, dla których może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
W związku z powyższym w dniu 5 maja 2009 roku na wniosek inwestora zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz na podstawie art. 64 i art. 156 cyt. ustawy organ prowadzący wystąpił do Starosty Legionowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie, o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Strony postępowania zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania oraz wystąpieniu o powyższe opinie.
Starosta Legionowski postanowieniem z dnia 23 czerwca 2009 roku – znak: ZŚ.7633-15/09 wydał opinię o możliwości odstąpienia od sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie opinią sanitarną z dnia 3 czerwca 2009 roku - znak: PPIS/ZNS-712/1416-2/09 uznał za niezbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, ze względu na usytuowanie inwestycji, jej charakter i wielkość oraz rodzaj i skalę jej oddziaływania na środowisko.
Uwzględniając powyższe uzgodnienia Burmistrz Miasta i Gminy Serock wydał zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) w dniu 7 lipca 2009 roku Postanowienie 18/2009, nakładając na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
W dniu 2 września 2009 roku inwestor złożył raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanych przedsięwzięcia.
W dniu 18 września 2009 roku Burmistrz Miasta i Gminy Serock podał do publicznej wiadomości informacje o zamierzeniu Adamed Sp. z o.o. podając charakterystykę przedsięwzięcia oraz pouczając o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i Raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W okresie 30 dni od podania powyższej informacji nie wniesiono żadnych uwag i wniosków.
Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), organ prowadzący postępowanie wystąpił do Starosty Legionowskiego o uzgodnienie warunków realizacji inwestycji oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie o opinię w sprawie.
Starosta Legionowski postanowieniem z dnia 1 października 2009 roku znak: ZŚ.7633-15/09 uzgodnił realizację przedsięwzięcia pod względem wymagań ochrony środowiska, natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie wydał opinię sanitarną z dnia 21 października 2009 roku, znak: PPIS/ZNS-713/2674-5/09 opiniującą pozytywnie realizację przedsięwzięcia. Uzgodnienia organów ujęte zostały w niniejszej decyzji.
W toku postępowania do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.
Planowana do realizacji inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja D przyjętym uchwałą nr 612/LXIV/2001 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 07.12.2001 roku, działka o nr ew. 85/2 obr. 18 w Serocku, położona jest na terenie przeznaczonym w części pod zabudowę związaną z obsługą ruchu turystycznego, częściowo pod zabudowę letniskową, a w części pod lasy i dolesienia oraz zarośla i zieleń naturalną, oznaczonym na rysunku planu symbolami UT, ZR, LS/LZ, w/w działka położona jest w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego krajobrazu i dodatkowo przylega do granicy Jeziora Zegrzyńskiego. Na terenach tych dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych wyłącznie dla zabudowy usługowej, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg dojazdowych, parkingów i garaży niezbędnych do obsługi obszaru. Istniejąca zabudowa usługowa i letniskowa może podlegać wymianie, rozbudowie i przebudowie wyłącznie według zasad ustalonych w planie. Powierzchnia biologicznie czynna działki nie powinna być niższa niż 70%.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejszą decyzję służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44 za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Serock w terminie 14 dni od daty doręczenia. Decyzję uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. 

Załączniki do decyzji:
1. Charakterystyka przedsięwzięcia
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Otrzymują*:
1. Adamed Sp. z.o.o, Pieńków 149, 05-152 Czosnów.
2. EKO-NOMIC Ewa Piaseczna, Al. KEN 96 m. 31, 02-777 Warszawa.
3. A/a.

* podano do publicznej wiadomości (tablica ogłoszeń UMiG Serock, strona internetowa urzędu-bip, w terenie-w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia), w związku z art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)
Do wiadomości:
1. Starosta Legionowski, ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie, ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo
 


Wytworzył:

Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-10-28 08:57:10)
Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2009-10-28 09:27:28)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1089760