www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Sobota 07.04.2012

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji i komunikacji społecznej

Urząd Miasta i Gminy w Serocku
ul. Rynek 21, 05-140 Serock
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji i komunikacji społecznej

I. Wymiar etatu: pełen etat,
II. Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie średnie,
2. staż pracy – co najmniej 1 rok na stanowiskach w instytucjach samorządowych,
3. znajomość zagadnień i przepisów dotyczących funkcjonowania samorządów,
4. umiejętność obsługi komputera, programów graficznych, Internetu (w tym cms), poczty elektronicznej oraz innych urządzeń biurowych
5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
III. Predyspozycje i umiejętności dodatkowe:
1. umiejętność budowania i stałego kontrolowania wizerunku gminy,
2. kreatywność, dyspozycyjność, łatwość nawiązywania kontaktów, wysoka kultura osobista,
3. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność i staranność,
4. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. współpraca z mediami w sprawach funkcjonowania gminy,
2. współredagowanie informatora gminnego oraz pism i wystąpień,
3. obsługa korespondencji w zakresie współpracy z zagranicznymi miastami bliźniaczymi,
4. dziennikarska obsługa imprez gminnych,
5. administrowanie strony internetowej
V. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. życiorys - curriculum vitae,
3. kserokopie świadectw pracy,
4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6. kserokopie stron książeczki wojskowej z wpisami dotyczącymi przebiegu  służby wojskowej, w przypadku gdy o pracę ubiega się mężczyzna,
7. podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego”.
Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed złożeniem.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny,  CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. promocji i komunikacji społecznej należy składać osobiście w sekretariacie  Urzędu Miasta i Gminy w Serocku pok. nr 24 lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Serocku
ul. Rynek 21
05-140 Serock.
Termin składania dokumentów upływa dnia 06.10.2008 r.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym na ich wniosek. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.serock.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w  Serocku.
Z wybranym kandydatem Burmistrz Miasta i Gminy Serock zawiera umowę o pracę na okres próbny lub na czas określony a w szczególnie uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.
Po upływie okresu próbnego lub po upływie pracy zawartej na czas określony, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy na zajmowanym stanowisku, Burmistrz podejmuje decyzję o zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki


Wytworzył:

Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-22 13:32:20)
Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-23 08:51:28)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1089727