www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Sobota 07.04.2012

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Menedżer Sportu w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Serocku

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku ul. Pułtuska 47 05-140 Serock
ogłasza nabór na wolne stanowisko

Menedżera sportu

I. Wymiar etatu: 1 etat,

II. Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe preferowane z zakresu sportu, turystyki lub rekreacji,
2. znajomość przepisów dotyczących sportu, rekreacji i turystyki oraz działalności i finansowania jednostek samorządu terytorialnego
3. co najmniej dwuletni staż pracy
4. umiejętność obsługi komputera
5. prawo jazdy kategorii B
6. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na w/w stanowisku
7. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

III. Wymagania dodatkowe:
1. dyspozycyjność, samodzielność w działaniu, umiejętność współpracy i zarządzania zespołem ludzi, umiejętności negocjacyjne
2. znajomość minimum jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym
3. inne umiejętności i kwalifikacje z zakresu sportu i rekreacji
4. uregulowany stosunek do służby wojskowej (jeśli o stanowisko ubiega się mężczyzna)

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.
1. udział w tworzeniu projektu budżetu oraz planu pracy na kolejny rok
2. organizowanie i nadzorowanie pracy działu rekreacyjno-sportowego
3. współdziałanie ze szkołami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami i instytucjami w celu popularyzacji i rozwoju sportu i rekreacji na terenie gminy
4, realizacja  programu wymiany międzynarodowej
5. administrowanie przydzielonymi obiektami i urządzeniami

V. Wymagane dokumenty:
1. życiorys
2. koncepcja rozwoju sportu i rekreacji w gminie
3. kserokopie świadectw pracy
4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
6. oświadczenie o niekaralności
7. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o zdolności do podjęcia pracy na w/w stanowisku

C.V. powinno być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty należy złożyć w kopercie formatu C4 z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko menedżera sportu, osobiście w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku pok. nr. 6 lub przesłać listownie na adres:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku
ul. Pułtuska 47
05-140 Serock
Termin składania dokumentów upływa dnia 15 lipca 2008r.
Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym na ich wniosek.
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.serock.pl), na stronie Ośrodka www.serock.info oraz na tablicy ogłoszeń w Ośrodku.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
Piotr Kowalczyk


Wytworzył:

Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-06-24 13:41:31)
Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-06-24 13:43:37)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1089721