www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Sobota 07.04.2012

Ogłoszenie o naborze na stanowisko wychowawcy w Świetlicy Terapeutycznej w Jadwisinie

Zespół Gminnych Świetlic Terapeutycznych  w Serocku  ul. Rynek 21, 05-140 Serock
ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy
w Świetlicy Terapeutycznej w Jadwisinie

I. Wymiar etatu: 20/26 etatu wychowawcy  tj. 16godzin pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą oraz 10 godzin i 42 minuty pracy na rzecz Zespołu  zgodnie z zakresem obowiązków wychowawcy.
II. Wymagania niezbędne: wykształcenie pedagogiczne
III. Wymagania dodatkowe:
1. dyspozycyjność, samodzielność w działaniu, umiejętność współpracy i zarządzania zespołem,
2. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy w/w stanowisku i dopuszczający do kontaktu z żywnością,
3. dobrze widziane  prawo jazdy, bycie mobilnym,
IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. przygotowuje plan pracy zajęć wychowawczych, i indywidualne plany pracy z dzieckiem
2. odpowiada za poziom zajęć prowadzonych z wychowankami placówki
3. pomaga wychowankom w odrabianiu prac domowych
4. zabezpiecza jeden posiłek dla wychowanków / podwieczorek/ wraz z przynależnymi obowiązkami intendenta,
5. współdziała z rodzicami tzn. okazuje im pomoc w ich działaniach wychowawczych, włącza ich w życie świetlicy, monitoruje przebieg realizacji zadań wynikających z indywidualnych planów pracy z dzieckiem
6. bierze udział w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez placówkę
7. prowadzi powierzoną dokumentację
8. przestrzega i wdraża wychowankom zasady higieny / przy przygotowywaniu i spożywaniu posiłku w szczególności /
9. chroni powierzone mu mienie będące w posiadaniu placówki
10. dba o estetykę pomieszczeń,
11. pomaga w inwentaryzacji  majątku świetlicy
12. przestrzega tajemnicy służbowej, a w szczególności ochrony danych osobowych wychowanków i ich rodzin
V. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. życiorys –curriculum vitae,
3. kserokopia świadectwa pracy,
4. kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5. kserokopia strony książeczki wojskowej z wpisami dotyczącymi przebiegu służby wojskowej, w przypadku gdy o pracę ubiega się mężczyzna
6. podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego”.
7. zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy z dziećmi i młodzieżą, ważną książeczkę pracowniczą dopuszczającą do pracy przy żywieniu
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być zaopatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr.101, poz. 926 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty z dopiskiem : dotyczy naboru na stanowisko wychowawcy Z.G.Ś.T. w Serocku należy składać w sekretariacie Urzędu  Miasta i Gminy w Serocku pok. nr 24 lub przesłać pocztą na adres :
Urząd  Miasta i Gminy  w Serocku
Rynek 21
05-140 Serock
Termin składania dokumentów upływa 16 września 2008r.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym.
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.serock.pl.) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.
Z wybranym kandydatem Kierownik Zespołu G.Ś.T. w Serocku zawiera umowę o pracę na okres próbny lub na czas określony.
Po upływie okresu próbnego pracy lub po upływie okresu pracy na czas określony, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy  na zajmowanym stanowisku, Kierownik Zespołu G.Ś.T. podejmuje decyzję o zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony. 

Kierownik Zespołu Gminnych Świetlic Terapeutycznych w Serocku
Janina Orzepowska


Wytworzył:

Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-09 10:25:28)
Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-09-09 10:26:20)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1089726