www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Piątek 06.04.2012

Informacja w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych

K O M U N I K A T
Komisarza Wyborczego w Warszawie
z dnia 30 listopada 2006 r.
w sprawie miejsca i terminu składania sprawozdań finansowych

Na podstawie art. 84 ust. 2 i 2 b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547 z późn. zm.) i art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.) Komisarz Wyborczy w Warszawie informuje:
1. Pełnomocnicy finansowi bądź pełnomocnicy wyborczy wszystkich komitetów wyborczych, które składały zawiadomienia o swoim utworzeniu  Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie przedkładają także temu Komisarzowi sprawozdania finansowe o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu w następujących terminach:
- komitety biorące udział w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w  wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, tylko w dniu 12 listopada br. - składają sprawozdania w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów, tj. do 12 lutego 2007 r.
- komitety których kandydaci brali udział w głosowaniu ponownym w  wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta, składają łączne sprawozdania w terminie 3 miesięcy od dnia  ponownego głosowania, tj. do 26 lutego 2007 r.
2. Sprawozdanie finansowe należy składać na  formularzach określonych przez Ministra Finansów:
- rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. Nr 134, poz. 1127, zmiana Dz. U. z 2006 r. Nr 212, poz. 1560)
- rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze związane z wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ( Dz. U. Nr 134, poz. 1128, zmiana Dz. U. z 2006 r. Nr 212, poz. 1561)
3. Pełnomocnik komitetu, który nie pozyskiwał i nie wydatkował środków, może złożyć  Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie stosowne oświadczenie, zastępujące sprawozdanie.
4. Pełnomocnik, który nie dopełnia obowiązku sporządzenia i przedłożenia  w określonym terminie sprawozdania finansowego lub oświadczenia zastępującego sprawozdanie, albo podaje w nim nieprawdziwe dane – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do lat 2 ( art. 202 j ust. 1 Ordynacji wyborczej ).
5. Sprawozdania finansowe sporządzone na wskazanych wyżej formularzach oraz oryginały dokumentacji finansowej między innymi:  faktury, rachunki, bankowe dokumenty wpłat oraz imienny wykaz wpłat od osób fizycznych, należy złożyć lub przesłać pocztą, a także kopię postanowienia komisarza w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego.
6. Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych, których siedziby pozostają we właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Warszawie tj. z obszaru powiatów: grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego oraz miasta na prawach powiatu – m. st. Warszawy należy złożyć lub przesłać pocztą na adres:
 Komisarz Wyborczy w Warszawie
 00-950 Warszawa
 Pl. Bankowy 3/5
7. Złożone sprawozdania będą udostępniane do wglądu na wniosek zainteresowanych podmiotów, w siedzibie Komisarza Wyborczego w Warszawie – Delegatura Krajowego Biura Wyborczego, Pl. Bankowy 3/5, pok. 41 – od poniedziałku do piątku w godz. 1000 – 1400.

Komisarz Wyborczy
w Warszawie
/ - /  Józef Medyk


Do pobrania:
Wzory druków sprawozdań finansowych


Wytworzył:

Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-01 12:11:36)
Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-12-01 12:13:54)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1088713