www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Sobota 07.04.2012

Ogłoszenie o naborze na stanowisko wychowawcy w Świetlicy Terapeutycznej w Jadwisinie

Zespół Gminnych Świetlic Terapeutycznych  w Serocku
ul. Rynek 21, 05-140 Serock

Ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy w Świetlicy terapeutycznej w Jadwisinie


I. Wymiar etatu:16/26 etatu wychowawcy  tj. 16godzin pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą oraz 8godzin i 32 minuty pracy na rzecz Zespołu  zgodnie z zakresem obowiązków wychowawcy.
II. Wymagania niezbędne: wykształcenie pedagogiczne
III. Wymagania dodatkowe:

1. dyspozycyjność, samodzielność w działaniu, umiejętność współpracy i zarządzania zespołem,
2. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy w/w stanowisku i dopuszczający do kontaktu z żywnością,
3. dobrze widziane posiadanie prawo jazdy, bycie mobilnym.
IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. przygotowuje plan pracy zajęć wychowawczych
2. odpowiada za poziom zajęć prowadzonych z wychowankami placówki
3. pomaga wychowankom w odrabianiu prac domowych
4. zabezpiecza jeden posiłek dla wychowanków / podwieczorek/ wraz z przynależnymi obowiązkami intendenta,
5. współdziała z rodzicami tzn. okazuje im pomoc w ich działaniach wychowawczych, włącza ich w życie świetlicy
6. bierze udział w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez placówkę
7. prowadzi powierzoną dokumentację
8. przestrzega i wdraża wychowankom zasady higieny / przy przygotowywaniu i spożywaniu posiłku w szczególności /
9. chroni powierzone mu mienie będące w posiadaniu placówki
10. dba o estetykę pomieszczeń,
11. pomaga w inwentaryzacji  majątku świetlicy
12. przestrzega tajemnicy służbowej, a w szczególności ochrony danych osobowych wychowanków i ich rodzin.
V. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. życiorys –curriculum vitae,
3. kserokopia świadectwa pracy,
4. kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5. kserokopia strony książeczki wojskowej z wpisami dotyczącymi przebiegu służby wojskowej, w przypadku gdy o pracę ubiega się mężczyzna,
6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
7. zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy z dziećmi i młodzieżą, ważną książeczkę pracowniczą dopuszczającą do pracy przy żywieniu.

Wymagane dokumenty : list motywacyjny, CV(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej ), powinny być zaopatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr.101, poz. 926 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty z dopiskiem : dotyczy naboru na stanowisko wychowawcy Z.G.Ś.T. w Serocku należy składać w sekretariacie Urzędu  Miasta i Gminy w Sreocku pok. nr 24 lub przesłać pocztą na adres :
Urząd  Miasta i Gminy  w Serocku
Rynek 21
05-140 Serock
Termin składania dokumentów upływa 14 września 2006r.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym .
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.serock.pl.) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.
Z wybranym kandydatem Kierownik Zespołu G.Ś.T. w Serocku  zawiera umowę o pracę na okres próbny lub na czas określony .
Po upływie okresu próbnego pracy lub po upływie okresu pracy na czas określony, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy  na zajmowanym stanowisku, Kierownik Zespołu G.Ś.T. podejmuje decyzję o zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony. 


Wytworzył:

Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 15:20:52)
Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-08-30 15:26:01)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1089640