www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Sobota 07.04.2012

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kasjera w KZB

Dyrektor Komunalnego Zakładu Budżetowego w Serocku zatrudni osobę na stanowisku:

Kasjer

Warunki, jakie powinien spełniać kandydat oraz wymagane dokumenty:
Osoba na tym stanowisku odpowiadać będzie za:
prowadzenie gospodarki kasowej Zakładu a w szczególności:
- przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat
- zabezpieczenie kasy,
- prowadzenie raportów kasowych,
- rozliczenia z bankiem.
Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie średnie,
- korzystanie w pełni z praw publicznych,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
- dwuletni staż pracy,
Dodatkowymi atutami będą:
- prowadzenie gospodarki kasowej przedsiębiorstwa,
- praca na stanowisku kasjera,
Zgłoszenie winno zawierać:
- życiorys,
- list motywacyjny,
- dokumenty potwierdzające (oryginały lub potwierdzone kserokopie):
wykształcenie,
staż pracy,
stan zdrowia,
- zaświadczenie z KRK,
- oświadczenia o:
     niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
     korzystaniu w pełni z praw publicznych,
     wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- adres do korespondencji wraz z numerem telefonu
Tryb postępowania kwalifikacyjnego:
Pisemne zgłoszenia kandydaci winni składać w terminie do dnia 16 lutego 2007 roku w sekretariacie Komunalnego Zakładu Budżetowego w Serocku ul. Nasielska 21 w godzinach 8.00-15.00, w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „nabór na stanowisko urzędnicze”
Zgłoszenia nie spełniające wymogów oraz zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
O terminie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowania pisemnie.

mgr inż. Leszek Błachnio


Wytworzył:

Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-31 15:29:50)
Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-01-31 15:32:20)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1089655