www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Sobota 07.04.2012

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. komunikacji społecznej

Urząd Miasta i Gminy w Serocku
Rynek 21
05-140 Serock

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. komunikacji społecznej

I. Wymiar etatu: 1 etat,
II. Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe: preferowane dziennikarstwo, polonistyka, public relation lub studia podyplomowe  z tych kierunków,
2. znajomość zagadnień i przepisów dotyczących funkcjonowania samorządów ,
3. umiejętność obsługi komputera, internetu, poczty elektronicznej oraz innych urządzeń biurowych,
4. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, 
5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

III. Predyspozycje i umiejętności dodatkowe:

1) umiejętność budowania i  stałego kontrolowania  wizerunku gminy,
2) kreatywność, dyspozycyjność , łatwość nawiązywania kontaktów,  wysoka kultura osobista.
3) obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność i staranność,
     
IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) współpraca z mediami w  sprawach funkcjonowania gminy,
2) współredagowanie informatora gminnego  oraz pism i wystąpień.
3) obsługa korespondencji w zakresie  współpracy z zagranicznymi miastami bliźniaczymi,
4) dziennikarska obsługa imprez gminnych.

V. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. życiorys - curriculum vitae,
3. kserokopie świadectw pracy,
4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6. kserokopie stron książeczki wojskowej z wpisami dotyczącymi przebiegu służby wojskowej, w przypadku gdy o pracę ubiega się mężczyzna,
7. zaświadczenie o niekaralności, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed złożeniem.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny,  CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. komunikacji społecznej należy składać osobiście w sekretariacie  Urzędu Miasta i Gminy w Serocku pok. nr 24 lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Serocku
Rynek 21
05-140 Serock.
Termin składania dokumentów upływa dnia 30.11.2006 r.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym.
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.serock.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w  Serocku.
Z wybranym kandydatem Burmistrz Miasta i Gminy Serock zawiera umowę o pracę na okres próbny lub na czas określony a w szczególnie uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.
Po upływie okresu próbnego lub po upływie pracy zawartej na czas określony, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy na zajmowanym stanowisku, Burmistrz podejmuje decyzję o zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony. 


Burmistrz  Miasta  i  Gminy Serock
mgr Sylwester  Sokolnicki


Wytworzył:

Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-11-15 15:12:58)
Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-11-15 15:14:36)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1089644