www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Sobota 07.04.2012

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. drogownictwa i planowania przestrzennego
Urząd Miasta i Gminy w Serocku
Rynek 21
05-140 Serock

 Ogłasza nabór na stanowisko ds. drogownictwa i planowania przestrzennego

I. Wymiar etatu: 1 etat.
II. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami lub  ekonomiczne,
3. znajomość zagadnień dotyczących  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
4. znajomość zagadnień dotyczących ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
5. umiejętność obsługi komputera,
6. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
7. znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 
III. Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność czytania map geodezyjnych i planistycznych,
2.dyspozycyjność, samodzielność.,
     
IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- przygotowywanie decyzji ustalających opłatę roczną z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń nie związanych z ruchem drogowym,
- przygotowywanie decyzji ustalających opłatę za zajęcie pasa drogowego,
- nadzorowanie i kontrolowanie stanu technicznego dróg gminnych,-
- wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego,
- prowadzenie rejestrów wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,
- analiza wniosków w sprawie zmiany przeznaczenia terenu,
- wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
V. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. życiorys -curriculum vitae,
3. kserokopie świadectw pracy,
4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6. kserokopie strony książeczki wojskowej z wpisami dotyczącymi przebiegu służby 
wojskowej, w przypadku gdy o pracę ubiega się mężczyzna,
7. podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego”.
  Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego „z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed złożeniem.
 
 
 Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. planowania przestrzennego należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku pok. nr 24 lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Serocku
Rynek 21
05-140 Serock.
Termin składania dokumentów upływa dnia 14 września 2007 r.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym.
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.serock.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.
Z wybranym kandydatem Burmistrz Miasta i Gminy Serock zawiera umowę o pracę na okres próbny lub na czas określony a w szczególnie uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.
Po upływie okresu próbnego lub po upływie pracy zawartej na czas określony, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy na zajmowanym stanowisku, Burmistrz podejmuje decyzję o zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony.

 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
mgr Sylwester Sokolnicki

Wytworzył:

Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-08-30 11:09:37)
Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-08-30 11:14:40)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1089679