www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Sobota 07.04.2012

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Zastępca Dyrektora ds. technicznych w Komunalnym Zakładzie Budżetowym

Dyrektor Komunalnego Zakładu Budżetowego w Serocku zatrudni osobę na stanowisku:

 
Zastępcy Dyrektora ds. technicznych
 
Osoba na tym stanowisku odpowiadać będzie za działania związane z gospodarką komunalną i za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Miasto i Gmina Serock
 
Wymagania niezbędne:
-         obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych z 21 listopada 2008 roku,
-         pełna zdolność do czynności prawnych oraz w pełni korzystanie z praw publicznych,
-         wykształcenie wyższe techniczne lub wyższe ekonomiczne,
-         posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku
-         prawo jazdy kategorii B
-         stan zdrowia pozwalający na pracę na w/w stanowisku.
Wymagania dodatkowe:
-         posiadanie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności instalacyjno inżynieryjnej sieci sanitarnych,
-         znajomość ustaw: o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (...)
-         dyspozycyjność,
-         umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
-         odpowiedzialność,
Zgłoszenie winno zawierać:
-         życiorys i list motywacyjny,
-         dokumenty potwierdzające wymagania niezbędne i dodatkowe (oryginały lub potwierdzone przez kandydata kserokopie, za zgodność z oryginałem)
-         oświadczenia o:
      - pełnej zdolności do czynności prawnych i w pełni korzystaniu z praw publicznych
      - stanie zdrowia,
      - wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
-         adres do korespondencji wraz z numerem telefonu
Tryb postępowania kwalifikacyjnego:
Pisemne zgłoszenia kandydaci winni składać w terminie do dnia 10 kwietnia 2009 roku w sekretariacie Komunalnego Zakładu Budżetowego w Serocku ul. Nasielska 21 w godzinach 8.00-15.00, w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „nabór na wolne stanowisko urzędnicze”
Zgłoszenia nie spełniające wymogów oraz zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
O terminie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowania pisemnie.
 
mgr inż. Leszek Błachnio

Wytworzył:

Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-03-24 15:59:05)
Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2009-03-24 16:00:36)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1089750