www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Sobota 07.04.2012

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. księgowości w Komunalnym Zakładzie Budżetowym

Komunalny Zakład Budżetowy w Serocku
ul. Nasielska 21
05-140 Serock

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
 referent ds. księgowości

I. Wymiar etatu: 1 etat,

II. Wymagania niezbędne:
1.wykształcenie co najmniej średnie,
2. znajomość  przepisów ustaw: o finansach publicznych, o VAT, o rachunkowości
3. umiejętność obsługi komputera,
4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

III . Wymagania dodatkowe;
1. dyspozycyjność, samodzielność w działaniu,
2. umiejętność pracy w zespole,
3. dobry stan zdrowia,
4. co najmniej roczny staż pracy.

IV. Zakres wykonywanych  zadań:               
1. prowadzenie magazynów pod względem ilościowo-wartościowym,
2. rozliczanie podatku VAT
3. prowadzenie książki inwentarzowej,
4. prowadzenie środków trwałych w użytkowaniu,
5. prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania,
6. uzgadnianie wpłat za wodę,
7. rozliczanie zawartych umów na usługi.
 
V. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. życiorys -curriculum vitae,
3. kserokopie świadectw pracy,
4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6. kserokopie stron książeczki wojskowej z wpisami dotyczącymi przebiegu służby wojskowej, w przypadku gdy o pracę ubiega się mężczyzna,
7. zaświadczenie o niekaralności (KRK) z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed złożeniem.
8. Zaświadczenie o stanie zdrowia z datą wystawienie nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed złożeniem.
Życiorys - CV - (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”

Wymagane dokumenty z dopiskiem: nabór na stanowisko referent ds. księgowości należy składać osobiście w sekretariacie  Komunalnego  Zakładu Budżetowego w Serocku, pok. nr 10 lub przesłać pocztą na adres:
Komunalny Zakład Budżetowy w Serocku
Nasielska 21
05-140 Serock.
Termin składania dokumentów upływa dnia 25.04.2007 r.
Dokumenty, które wpłyną do Zakładu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym.
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.serock.pl) oraz na tablicy informacyjnej Komunalnego Zakładu  Budżetowego w  Serocku.


Dyrektor
Komunalnego Zakładu Budżetowego
Leszek Błachnio


Wytworzył:

Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-04-10 13:32:43)
Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-04-10 13:36:10)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1089661