www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Sobota 07.04.2012

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej

Urząd Miasta i Gminy w Serocku
Rynek 21
05-140 Serock
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej

I. Wymiar etatu: 1/2 etatu,
II. Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie wyższe: wojskowe lub specjalistyczne w zakresie ratownictwa, ochrony  przeciwpożarowej, inżynierii bezpieczeństwa cywilnego lub zarządzania kryzysowego,
2. znajomość przepisów prawa /ustaw i rozporządzeń/ dotyczących spraw obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz ochrony przeciwpożarowej,
3. umiejętność obsługi komputera, internetu, poczty elektronicznej oraz innych urządzeń biurowych,
4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
III. Predyspozycje i umiejętności dodatkowe:
1. doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku w zakresie obronności, obrony cywilnej lub zarządzania kryzysowego,
2. poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji opatrzonych klauzulą ZASTRZEŻONE,
3. umiejętność organizowania i koordynowania działań zespołów ludzkich oraz podejmowania decyzji w sytuacjach wyższych stanów zagrożenia,
4. dyspozycyjność, komunikatywność, wysoka kultura osobista,
5. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność i staranność.
6. prawo jazdy kat. B.
IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. wykonywanie i aktualizowanie dokumentacji planistycznej, szkoleniowej i sprawozdawczej z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie aktami normatywnymi, w ścisłej współpracy z przedstawicielami straży pożarnej, policji, wojska, opieki medycznej oraz z kadrą kierowniczą Urzędu, kierownikami jednostek organizacyjnych i nadzorowanych przez gminę.
2. planowanie i organizowanie przedsięwzięć w zakresie kierowania akcją ratowniczą i odbudową na obszarze Miasta i Gminy Serock jako następstw katastrofy naturalnej, awarii technicznej lub działalności człowieka,
3. planowanie i organizowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ochrony przed powodzią,
4. merytoryczny nadzór z zakresu planowania i realizacji statutowych zadań przez gminne jednostki ochotniczej straży pożarnej.
5. koordynowanie przedsięwzięć zarządzania kryzysowego realizowanych przez jednostki organizacyjne i nadzorowane przez Burmistrza a także gminne jednostki ratownicze.
6. planowanie i wydatkowanie środków finansowych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego oraz nadzorowanie prowadzenia gospodarki magazynowej.
V. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. życiorys - curriculum vitae,
3. kserokopie świadectw pracy,
4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6. kserokopie stron książeczki wojskowej z wpisami dotyczącymi przebiegu  służby wojskowej, w przypadku gdy o pracę ubiega się mężczyzna,
7. podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego”.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny,  CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej należy składać osobiście w sekretariacie  Urzędu Miasta i Gminy w Serocku pok. nr 24 lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Serocku
Rynek 21
05-140 Serock.
Termin składania dokumentów upływa dnia 21.08.2008 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym na ich wniosek. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.serock.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w  Serocku.
Z wybranym kandydatem Burmistrz Miasta i Gminy Serock zawiera umowę o pracę na okres próbny lub na czas określony a w szczególnie uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.
Po upływie okresu próbnego lub po upływie pracy zawartej na czas określony, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy na zajmowanym stanowisku, Burmistrz podejmuje decyzję o zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki


Wytworzył:

Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-08-06 15:36:08)
Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-08-06 15:37:11)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1089724