www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Sobota 07.04.2012

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - zastępca dyrektora Komunalnego Zakładu Budżetowego
Dyrektor Komunalnego Zakładu Budżetowego w Serocku zatrudni osobę na stanowisku:
 
Zastępca dyrektora zakładu
 
Warunki, jakie powinien spełniać kandydat oraz wymagane dokumenty:
Osoba na tym stanowisku odpowiadać będzie za:
-         nadzorowanie, koordynowanie prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy, zimowym i letnim utrzymaniem dróg, utrzymaniem i konserwacją znaków drogowych i Miejskiego Systemu Informacyjnego, konserwacją terenów zielonych,
-         nadzorowanie, koordynowanie prac związanych z utrzymaniem budynków i lokali gminnych, przystanków autobusowych, gminnych placów zabaw,
-         organizowanie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w ramach powierzonych obowiązków,
Wymagania niezbędne:
-         obywatelstwo polskie,
-         wykształcenie wyższe
-         korzystanie w pełni z praw publicznych,
-         stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
-         pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwa lata na stanowisku o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt. 1 ustawy z 22 marca 2001 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 142 z 2001 roku póź. zm)
-         prawo jazdy kategorii B i możliwość korzystania z samochodu,
Wymagania dodatkowe:
-         znajomość ustaw: o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych, o gospodarce nieruchomościami,
-         wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne,
-         uprawnienia budowlane i znajomość zasad przedmiarowania i nadzorowania robót budowlanych.
Zgłoszenie winno zawierać:
-         życiorys,
-         list motywacyjny,
-         dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy, prawo jazdy (oryginały lub potwierdzone przez kandydata kserokopie, za zgodność z oryginałem)
-         oświadczenia o:
stanie zdrowia,
niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
korzystaniu w pełni z praw publicznych,
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
-         adres do korespondencji wraz z numerem telefonu
Tryb postępowania kwalifikacyjnego:
Pisemne zgłoszenia kandydaci winni składać w terminie do dnia 2 listopada 2007 roku w sekretariacie Komunalnego Zakładu Budżetowego w Serocku ul. Nasielska 21 w godzinach 8.00-15.00, w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „nabór na stanowisko zastępcy dyrektora”
Zgłoszenia nie spełniające wymogów oraz zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
O terminie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowania pisemnie.
mgr inż. Leszek Błachnio

Wytworzył:

Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-10-11 13:17:05)
Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-10-18 13:22:29)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1089681