www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Sobota 07.04.2012

Ogłoszenie - zastępstwo na stanowisko urzędnicze ds. ewidencji gruntów w Referacie Geodezji, Gospodarki Gruntami i Budownictwa

Urząd Miasta i Gminy w Serocku
Rynek 21
05-140 Serock
poszukuje kandydatów na zastępstwo na stanowisko urzędnicze
ds. ewidencji gruntów
w Referacie Geodezji, Gospodarki Gruntami i Budownictwa

I. Wymiar etatu: 1 etat, umowa na zastępstwo,
II. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie średnie lub wyższe zawodowe, (geodezyjne),
2) znajomość prawa geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków,
3) znajomość KPA oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami,
4) znajomość obsługi komputera w środowisku Windows,
5) komunikatywność, zaangażowanie, uprzejme nastawienie do interesanta,
6) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

III. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,
2) doświadczenie zawodowe (min. rok w prowadzeniu ewidencji gruntów),
3) mile widziana znajomość programów EWMAPA i EWOPIS,
4) rzetelność i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
5) kreatywność i umiejętność samodzielnej pracy.

IV. Zakres wykonywanych zadań:
1) prowadzenie ewidencji gruntów, budynków i lokali oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
2) wykonywanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków,
3) wykonywanie rocznego zestawienia gruntów, budynków i lokali,
4) prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych /wydawanie decyzji o ochronie gruntów,prowadzenie sprawozdawczości z tego zakresu/,
5) prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości oraz prowadzenie spraw związanych z powszechną taksacją nieruchomości
6) wykonywanie innych zestawień dot. ewidencji gruntów i budynków
7) wykonywanie innych prac zleconych przez bezpośredniego przełożonego oraz kierownictwo Urzędu.

V. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys – curriculum vitae,
3) kserokopie świadectw pracy,
4) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6) kserokopie stron książeczki wojskowej z wpisami dotyczącymi przebiegu  służby wojskowej, w przypadku gdy o pracę ubiega się mężczyzna,
7) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego”.
 
Osoba wybrana do zatrudnienia  będzie  zobowiązana do przedstawienia  oryginału aktualnego „zapytania o udzielenie  informacji  o osobie  z  Krajowego Rejestru Karnego„  z  datą wystawienia  nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed złożeniem.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny,  CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty z dopiskiem: Oferta pracy – ewidencja gruntów  należy składać osobiście w sekretariacie  Urzędu Miasta i Gminy w Serocku pok. nr 24 lub przesłać pocztą pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy w Serocku
Rynek 21
05-140 Serock.

Termin składania dokumentów upływa dnia 26.05.2008 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
mgr Sylwester Sokolnicki


Wytworzył:

Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-05-12 15:14:38)
Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-05-12 15:19:22)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1089703