www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Sobota 07.04.2012

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Biura Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  ds. obsługi Biura Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego


Opis stanowiska:
• zapewnienie sprawnego funkcjonowania Biura Związku
• zapewnienie obsługi organów Związku, w tym obsługa kancelaryjna oraz przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń
• realizacja zadań Związku określonych w Statucie Związku
• współpraca z organami administracji publicznej i innymi organizacjami w zakresie prowadzenia spraw Związku

Wymagania konieczne:
• obywatelstwo polskie
• wykształcenie co najmniej średnie
• niekaralność za przestępstwo umyślne
• umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych

Wymagania pożądane:

• możliwość używania własnego samochodu do celów służbowych
• znajomość języka obcego
• doświadczenie w pracy samorządowej
• odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność organizacji pracy własnej
• znajomość regulacji prawnych w zakresie samorządu terytorialnego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
• list motywacyjny
• kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, w przypadku pozostawania w stosunku pracy
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
• kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
• podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
• podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego” z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed złożeniem
• osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z datą  wystawienia nie wcześniejsza niż trzy miesiące przed złożeniem.
• Życiorys i list motywacyjny powinny być opatrzone podpisaną klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr.101, poz. 926 z późn. zm.)”

• Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia 22 lutego 2008 r. na adres:

Biuro Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego
ul. Rynek 21
05 -140 Serock

• Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym
• Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.serock.pl.) oraz na tablicy informacyjnej Biura Związku.

 

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego
Sylwester Sokolnicki


Wytworzył:

Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-05 12:28:33)
Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-02-05 14:23:46)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1089697