www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Sobota 07.04.2012

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. drogownictwa Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku

Dyrektor Komunalnego Zakładu Budżetowego w Serocku
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

SPECJALISTA DS. DROGOWNICTWA
MIEJSKO-GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W SEROCKU

I. Wymiar etatu: 1 etat.
II. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie wyższe,
3. znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych, ustawy prawo budowlane oraz ustawy prawo zamówień publicznych,
4. znajomość zagadnień związanych z budową i eksploatacją dróg publicznych,
5. nieposzlakowana opinia,
6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
7. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
III. Predyspozycje i umiejętności dodatkowe:
1. doświadczenie w pracy na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków,
2. uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,
3. dyspozycyjność, kreatywność, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność, odporność na stres, wysoka kultura osobista,
4. prawo jazdy kat. B. oraz możliwość używania własnego samochodu do celów służbowych,
IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. wykonywanie zadań związanych z bieżącą eksploatacja dróg gminnych a w szczególności
- żwirowanie i równanie dróg,
- remonty cząstkowe nawierzchni,
- oznakowanie poziome i pionowe dróg,
- zimowe i letnie utrzymanie dróg
2. zapewnienie prawidłowej, terminowej i zgodnej z przepisami prawa realizacji w/w zadań,

V. Wymagane dokumenty:
1. curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny – podpisane odręcznie,
2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
3. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
4. kopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
5. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
6. podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
7. kopie stron książeczki wojskowej z wpisami dotyczącymi przebiegu służby wojskowej, w przypadku gdy o pracę ubiega się mężczyzna,
8. podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed złożeniem.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.serock.pl) oraz na tablicy informacyjnej.

Wymagane dokumenty z dopiskiem: Oferta pracy – Specjalista ds. drogownictwa Miejsko-Gminnego Zakładu Komunalnego należy składać osobiście w sekretariacie Komunalnego Zakładu Budżetowego w Serocku pok. nr 10 lub przesłać pocztą na adres:
Komunalny Zakład Budżetowy w Serocku
Nasielska 21
05-140 Serock
Termin składania dokumentów upływa dnia 4.12.2009 r.

Dyrektor
Komunalnego Zakładu Budżetowego
Leszek Błachnio


Wytworzył:

Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-11-18 08:25:48)
Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2009-11-18 08:28:10)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1089761