www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Sobota 07.04.2012

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa i planowania przestrzennego

Urząd Miasta i Gminy w Serocku
ul. Rynek 21
05-140 Serock
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa i planowania przestrzennego

I. Wymiar etatu: 1 etat.
II. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie.
2. wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami lub ekonomiczne.
3. znajomość zagadnień dotyczących ustawy z dnia 27.03.2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4. znajomość zagadnień dotyczących ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych.
5. umiejętność obsługi komputera.
6. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
7. znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
III. Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność czytania map geodezyjnych i planistycznych.
2. dyspozycyjność, samodzielność.
IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- przygotowywanie decyzji ustalających opłatę roczną z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń nie związanych z ruchem drogowym.
- przygotowywanie decyzji ustalających opłatę za zajęcie pasa drogowego.
- nadzorowanie i kontrolowanie stanu technicznego dróg gminnych.
- wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego.
- prowadzenie rejestrów wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,
- analiza wniosków w sprawie zmiany przeznaczenia terenu.
- wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
V. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny.
2. życiorys – curriculum vitae.
3. kserokopie świadectw pracy.
4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
6. kserokopie strony książeczki wojskowej z wpisami dotyczącymi przebiegu służby wojskowej, w przypadku gdy o pracę ubiega się mężczyzna.
7. podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego”.

 Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego „z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed złożeniem.
  Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 Wymagane dokumenty z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. drogownictwa i planowania przestrzennego należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku pok. nr 24 lub przesłać pocztą
na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Serocku
Rynek 21
05-140 Serock.
Termin składania dokumentów upływa dnia 20 czerwca 2008 r.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym.
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.serock.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.
Z wybranym kandydatem Burmistrz Miasta i Gminy Serock zawiera umowę o pracę na okres próbny lub na czas określony a w szczególnie uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.
Po upływie okresu próbnego lub po upływie pracy zawartej na czas określony, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy na zajmowanym stanowisku, Burmistrz podejmuje decyzję o zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki


Wytworzył:

Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-06-05 13:02:22)
Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-06-05 13:15:15)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1089705