www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Sobota 07.04.2012

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Referatu Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych

AP.1110/32-2/07

Urząd Miasta i Gminy w Serocku
Rynek 21
05-140 Serock

Ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych

I. Wymiar etatu: 1 etat,
II. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie
 2. wykształcenie  wyższe, preferowane  prawnicze,
 3. staż pracy -  co najmniej  2 lata na stanowiskach o których mowa w art. 3 ust.4pkt.1 ustawy o pracownikach samorządowych,  
 4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

III. Wymagania dodatkowe:
 1. dyspozycyjność, samodzielność w działaniu, umiejętność współpracy i zarządzania zespołem ludzi, umiejętności negocjacyjne,
 2. znajomość regulacji prawnych z zakresu samorządu terytorialnego, finansów publicznych, podatków,  prawa cywilnego, postępowania egzekucyjnego,gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, zamówień publicznych
 3. umiejętność obsługi komputera
 4. znajomość języka angielskiego.   

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. kierowanie pracą referatu,
 2. wykonywanie  zadań wynikających z  zakresu  działania referatu, określonych w regulaminie organizacyjnym  urzędu, ( regulamin organizacyjny dostępny w na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.serock.pl),
 3. zapewnienie  obsługi merytoryczno-prawnej organów  gminy, urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, 
 4. przygotowywanie  projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza
 5. współpraca  z radcą prawnym urzędu,
 6. opiniowanie i przygotowywanie projektów umów ,
 7. koordynowanie  wykonywania  obsługi kancelaryjno-biurowej Rady Miejskiej.

V. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys -curriculum vitae,
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. kserokopie stron książeczki wojskowej z wpisami dotyczącymi przebiegu  służby wojskowej, w przypadku gdy o pracę ubiega się mężczyzna,
 7. podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego”. Osoba wybrana  do zatrudnienia  będzie zobowiązana do przedstawienia  oryginału   aktualnego „zapytania o  udzielenie informacji  o osobie  z  Krajowego Rejestru Karnego „z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed złożeniem.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty z dopiskiem: Dotyczy naboru na kierownicze stanowisko Kierownika Referatu Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych”   należy składać osobiście w sekretariacie  Urzędu Miasta i Gminy w Serocku pok. nr 24 lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Serocku
Rynek 21
05-140 Serock.
Termin składania dokumentów upływa dnia 31.07.2007r.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym.
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.serock.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w  Serocku.
Z wybranym kandydatem Burmistrz Miasta i Gminy Serock zawiera umowę o pracę na okres próbny lub na czas określony a w szczególnie uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.
Po upływie okresu próbnego lub po upływie pracy zawartej na czas określony, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy na zajmowanym stanowisku, Burmistrz podejmuje decyzję o zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony.


Burmistrz  Miasta i Gminy Serock 
mgr  Sylwester Sokolnicki


Wytworzył:

Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-07-17 15:59:00)
Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-07-17 16:01:56)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1089669