www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Sobota 07.04.2012

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i nadzoru budowlanego

Urząd Miasta i Gminy w Serocku
ul. Rynek 21
05-140 Serock
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i nadzoru budowlanego

 
I. Wymiar etatu: ½ etatu.
II. Wymagania niezbędne:
1.obywatelstwo polskie.
2.wykształcenie średnie zawodowe lub wyższe w zakresie budownictwa, 
3.uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
4.nieposzlakowana opinia,
5.pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
6.niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
III. Wymagania dodatkowe:
1.doświadczenie w pracy na stanowisku w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy,
2.prawo jazdy kat. B,
3.rzetelność, terminowość, dyspozycyjność, komunikatywność.
IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami prowadzonymi przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku.
V. Wymagane dokumenty:
1.list motywacyjny.
2.życiorys – curriculum vitae.
3.kserokopie świadectw pracy.
4.kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
5.kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
6.kserokopie strony książeczki wojskowej z wpisami dotyczącymi przebiegu służby wojskowej, w przypadku gdy o pracę ubiega się mężczyzna.
7.podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności prawnej oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
8.podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego”.
 
Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego „z datą wystawienia 
nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed złożeniem.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. inwestycji i nadzoru budowlanego należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku pok. nr 24 lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Serocku
Rynek 21
05-140 Serock.
Termin składania dokumentów upływa dnia 27 marca 2009 r.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym, na ich wniosek.
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.serock.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki


Wytworzył:

Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-03-16 12:18:28)
Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2009-03-16 16:18:27)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1089747