www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Sobota 07.04.2012

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy pomocowych

Urząd Miasta i Gminy w Serocku
ul. Rynek 21
05-140 Serock
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy pomocowych

I. Wymiar etatu: 1 etat.
II. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie.
2. wykształcenie wyższe,
3. znajomość zagadnień z zakresu pozyskiwania funduszy pomocowych z Unii Europejskiej i innych źródeł,
4. zdolność analitycznego myślenia,
5. umiejętność biegłej obsługi komputera.
6. nieposzlakowana opinia,
7. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
8. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
III. Wymagania dodatkowe:
1. co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy przy wdrażaniu projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej,
2. znajomość przepisów Prawa zamówień publicznych, KPA, instrukcji kancelaryjnej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych,
3. znajomość języka angielskiego,
4. dyspozycyjność, komunikatywność, obowiązkowość, sumienność.
IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) pozyskiwanie i uruchamianie źródeł finansowania, a w szczególności prowadzenie we współpracy z referatami urzędu, aktywnych działań w celu pozyskiwania i uruchamiania środków dostępnych w ramach funduszy pomocowych z Unii Europejskiej i innych źródeł,
2) pozyskiwanie i wyszukiwanie informacji na temat funduszy pomocowych,
3) analiza danych niezbędnych do właściwego opracowywania wniosków,
4) przygotowywanie, kompletowanie oraz składanie wniosków na uzyskanie środków pomocowych,
5) opracowywanie i składanie wniosków o przyznanie środków z innych dostępnych funduszy, fundacji, mechanizmów finansowania,
6) współpraca z samorządami innych gmin w zakresie pozyskiwania środków,
7) rozliczanie przyznanych środków, dotacji oraz przygotowanie i składanie odpowiednich sprawozdań.
V. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny.
2. życiorys – curriculum vitae.
3. kserokopie świadectw pracy.
4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
6. kserokopie strony książeczki wojskowej z wpisami dotyczącymi przebiegu służby wojskowej, w przypadku gdy o pracę ubiega się mężczyzna.
7. podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności prawnej oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
8. podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego”
Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego „z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed złożeniem.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy pomocowych należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku pok. nr 24 lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Serocku
Rynek 21
05-140 Serock.
Termin składania dokumentów upływa dnia 31 marca 2009 r.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym, na ich wniosek.
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.serock.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.
 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki


Wytworzył:

Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2009-03-11 19:26:20)
Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2009-03-11 19:30:57)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1089749