www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Sobota 07.04.2012

Ogłoszenie o naborze na stanowisko robotnika gospodarczego

Urząd Miasta i Gminy w Serocku
Rynek 21
05-140 Serock

 Ogłasza nabór na stanowisko robotnika gospodarczego

I. Wymiar etatu: 1 etat.
II. Wymagania niezbędne:
1.wykształcenie zasadnicze,    
2.niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

III. Wymagania dodatkowe:
   
 1 .predyspozycje i umiejętności dodatkowe
- umiejętność drobnych napraw instalacji w urzędzie i  sprzętu biurowego,
- punktualność, dokładność,
- obowiązkowość, dyspozycyjność,
- wskazane posiadanie prawa jazdy kat. B.
     
IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

• Utrzymanie  porządku  wokół urzędu i na Rynku w obszarze ograniczonym drogami  asfaltowymi a  w okresie zimowym odśnieżanie
• Dbałość o zieleń i kwiaty doniczkowe  na terenie  Rynku, codzienne podlewanie, zasilanie  nawozami, zgodnie zaleceniami,
• Dokładne porządkowanie Rynku po odbywających się w środy i w soboty targowiskach
• Porządkowanie rynku po imprezach  organizowanych przez Urząd lub jednostki organizacyjne
• Dbałość o systematyczny wywóz śmieci  z terenu urzędu,
• Dbałość o prawidłową eksploatację  urządzeń instalacyjno- elektrycznych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Serocku,
• Wykonywanie doraźnych, drobnych  napraw sprzętu biurowego, mebli biurowych, drobnych remontów  w celu  utrzymania sprawności  technicznej urządzeń,
• Udział w pracach porządkowych  w urzędzie,
• Wykonywanie  innych poleceń przełożonych.


V. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. życiorys -curriculum vitae,
3. kserokopie świadectw pracy,
4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6. kserokopie strony książeczki wojskowej z wpisami dotyczącymi przebiegu służby wojskowej, w przypadku gdy o pracę ubiega się mężczyzna,
7.oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

Wymagane dokumenty: list motywacyjny,  CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty z dopiskiem: Dotyczy naboru na  stanowisko robotnika gospodarczego Miasta i Gminy Serock należy składać w sekretariacie  Urzędu Miasta i Gminy w Serocku pok. nr 24 lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Serocku
Rynek 21
05-140 Serock.
Termin składania dokumentów upływa dnia 9 sierpnia 2006 r.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym.
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.serock.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w  Serocku.
Z wybranym kandydatem Burmistrz Miasta i Gminy Serock zawiera umowę o pracę na okres próbny lub na czas określony a w szczególnie uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.
Po upływie okresu próbnego lub po upływie pracy zawartej na czas określony, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy na zajmowanym stanowisku, Burmistrz podejmuje decyzję o zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
mgr Sylwester Sokolnicki


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Serock mgr Sylwester Sokolnicki

Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 10:48:43)
Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2006-07-27 10:49:31)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1089641