www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Sobota 07.04.2012

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - dyrektor Biura Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Dyrektor Biura Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego


Opis stanowiska:
• zapewnienie sprawnego funkcjonowania Biura Związku
• zapewnienie obsługi organów Związku, w tym obsługa kancelaryjna oraz przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń
• koordynowanie spraw w zakresie realizacji zadań Związku określonych w Statucie Związku
• współpraca z organami administracji publicznej i innymi organizacjami
• zarządzanie mieniem Związku
• organizowanie przetargów dotyczących inwestycji zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
• przygotowywanie wniosków do odpowiednich instytucji o dofinansowanie na realizacje inwestycji prowadzonych przez Związek
• miejsce wykonywania pracy: Biuro Związku, Rynek 21, 05 -140 Serock

Wymagania konieczne:
• obywatelstwo polskie
• wykształcenie wyższe
• minimum 4 letni staż pracy (w tym co najmniej 2 letni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w jednostkach, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych)
• niekaralność za przestępstwo umyślne
• znajomość regulacji prawnych w zakresie samorządu terytorialnego, w tym związków gmin, finansów publicznych, ochrony środowiska, zamówień publicznych, pozyskiwania funduszy europejskich, znajomość Statutu Związku i zakresu jego działalności

Wymagania pożądane:
• umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
• prawo jazdy kategorii B i możliwość używania własnego samochodu do celów służbowych
• znajomość języka angielskiego
• doświadczenie w działalności promocyjnej
• odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji i myślenia strategicznego, umiejętność organizacji pracy własnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
• list motywacyjny
• kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, w przypadku pozostawania w stosunku pracy
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
• kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
• podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
• podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego” z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed złożeniem
• osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z datą  wystawienia nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed złożeniem.
• Życiorys i list motywacyjny powinny być opatrzone podpisaną klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr.101, poz. 926 z późn. zm.)”

• Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia 15 października 2007 r.
na adres:

Biuro Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego
ul. Rynek 21
05 -140 Serock

• Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym
• Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.serock.pl.) oraz na tablicy informacyjnej Biura Związku.


Przewodniczący Zarządu
Sylwester Sokolnicki


Wytworzył:

Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-09-07 16:44:35)
Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-09-07 16:58:05)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1089685