www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Sobota 07.04.2012

ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej i dodatków mieszkaniowych

Urząd Miasta i Gminy w Serocku
Rynek 21
05-140 Serock

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. ewidencji działalności gospodarczej i dodatków mieszkaniowych


I. Wymiar etatu: 1 etat,

II. Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie co najmniej średnie,
2. znajomość  przepisów ustaw: „Prawo działalności gospodarczej”, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o transporcie drogowym, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ,ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
3. umiejętność obsługi komputera,
4 .predyspozycje i  umiejętności dodatkowe:
5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

III . Wymagania dodatkowe;

1. dyspozycyjność, samodzielność w działaniu,
2. umiejętność pracy w zespole,
3. dobry stan zdrowia.
4. co najmniej roczny staż pracy na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków

IV. Zakres wykonywanych  zadań:

1. Przyjmowanie zgłoszeń o prowadzeniu działalności gospodarczej.
2. Prowadzenie rejestru działalności gospodarczej.
3. Wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności gospodarczej.
4.Wydawanie zezwoleń na kwesty oraz nadzór nad ich przebiegiem.
5. Przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie sprzedaży alkoholu oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie.
6. Przygotowywanie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego lub jego odmowie i sporządzanie list wypłat.
7. Kontrola wykonania decyzji.
8. Prowadzenie gospodarki zasobami lokalowymi będącymi w dyspozycji Gminy, a w szczególności:
    a) współpraca z Komunalnym Zakładem Budżetowym w Serocku w zakresie zarządzania w/w budynkami,
    b) prowadzenie i aktualizacja ewidencji zasobów lokalowych będących w dyspozycji gminy,
    c) kierowanie osób fizycznych i prawnych do zawarcia umowy najmu w budynkach znajdujących się w dyspozycji gminy,
    d) przygotowywanie decyzji o przydziale lokalu zastępczego osobom usuwanym z domów zagrożonych lub osobom pozbawionym mieszkań na skutek klęsk żywiołowych,
    e) przyjmowanie wniosków, ich ewidencjonowanie i kompletowanie niezbędnych załączników.
9. Przygotowywanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
10. Opiniowanie rozkładów jazdy komunikacji samochodowej.
11. Przygotowywanie  zezwoleń na  wykonywanie  regularnych i specjalnych przewozów osób  w krajowym transporcie drogowym.
12. Prowadzenie spraw związanych z OSP.
 

V. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. życiorys -curriculum vitae,
3. kserokopie świadectw pracy,
4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6. kserokopie stron książeczki wojskowej z wpisami dotyczącymi przebiegu służby wojskowej, w przypadku gdy o pracę ubiega się mężczyzna,
7. zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed złożeniem.


Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej i dodatków mieszkaniowych należy składać osobiście w sekretariacie  Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, pok. nr 24 lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Serocku
Rynek 21
05-140 Serock.

Termin składania dokumentów upływa dnia 13.04.2007 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.serock.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w  Serocku.

Z wybranym kandydatem Burmistrz Miasta i Gminy Serock zawiera umowę o pracę na okres próbny lub na czas określony, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.
Po upływie okresu próbnego lub po upływie pracy zawartej na czas określony, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy na zajmowanym stanowisku, Burmistrz podejmuje decyzję o zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony.


Wytworzył:

Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-03-29 15:09:50)
Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-04-10 13:27:17)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1089659