www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Sobota 07.04.2012

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika Referatu Administracji i Promocji

Urząd Miasta i Gminy w Serocku
Rynek 21
05-140 Serock

Ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
kierownika Referatu Administracji i Promocji

I. Wymiar etatu: 1 etat,
II. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie wyższe,
b) staż pracy- co najmniej 4 lata, w tym co najmniej 2 lata na stanowiskach o
których mowa w art. 3 ust.4pkt.1 ustawy o pracownikach samorządowych,
c) umiejętność obsługi komputera, znajomość zagadnień i przepisów
dotyczących funkcjonowania samorządów ,
d) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

III. Wymagania dodatkowe:
a) dyspozycyjność, samodzielność w działaniu, umiejętność współpracy,
b) znajomość zagadnień i staż pracy w zakresie promocji i budowania wizerunku firmy,
b) znajomość regulacji prawnych za zakresu: samorządu terytorialnego,
postępowania administracyjnego, zamówień publicznych i zarządzania zespołem ludzi, umiejętności negocjacyjne,
c) znajomość języków obcych .
IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) kierowanie pracą referatu,
b) wykonywanie zadań wynikających z zakresu działania referatu, określonych w regulaminie organizacyjnym urzędu, ( regulamin organizacyjny dostępny w na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.serock.pl),
c) opracowywanie materiałów dotyczących rozwoju i promocji gminy,
d) przygotowywanie i gromadzenie dokumentów z zakresu współdziałania z organami władzy państwowej, samorządu terytorialnego i innymi instytucjami,
e) nadzór nad przygotowywaniem zezwoleń na prowadzenie sprzedaży alkoholu oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,
f) nadzór nad przygotowywaniem decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego lub jego odmowy,
g) nadzór nad prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej,
h) nadzór nad prowadzeniem zadań w zakresie obronności i Obrony Cywilnej,
i) nadzór nad prowadzeniem dokumentacji i działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej.
V. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. życiorys -curriculum vitae,
3. kserokopie świadectw pracy,
4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6.kserokopie stron książeczki wojskowej z wpisami dotyczącymi przebiegu służby wojskowej, w przypadku gdy o pracę ubiega się mężczyzna,
7. podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego”.
Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed złożeniem.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Referatu Administracji i Promocji należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku pok. nr 24 lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Serocku
Rynek 21
05-140 Serock.
Termin składania dokumentów upływa dnia 28.12.2007 r.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym.
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.serock.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.
Z wybranym kandydatem Burmistrz Miasta i Gminy Serock zawiera umowę o pracę na okres próbny lub na czas określony a w szczególnie uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.
Po upływie okresu próbnego lub po upływie pracy zawartej na czas określony, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy na zajmowanym stanowisku, Burmistrz podejmuje decyzję o zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
mgr Sylwester Sokolnicki


Wytworzył:

Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2007-12-07 15:11:14)
Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2007-12-07 15:13:18)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1089693