www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Sobota 07.04.2012

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Zespołu w Komunalnym Zakładzie Budżetowym w Serocku

Dyrektor Komunalnego Zakładu Budżetowego w Serocku zatrudni osobę na stanowisku:


Kierownik zespołu


Warunki, jakie powinien spełniać kandydat oraz wymagane dokumenty:
Osoba na tym stanowisku odpowiadać będzie za:
- nadzorowanie, koordynowanie prac związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, a w szczególności:
   o organizowanie pracy i rozliczanie pracy podległych pracowników
   o obsługę techniczną sieci wodociągowej,
   o prowadzenie dokumentacji stacji wodociągowych,
   o ewidencja i kontrola przyłączy wodociągowych,
   o planowanie remontów i napraw,
   o współpraca z Sanepid-em
- prowadzenie magazynu zakładu
- organizowanie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w ramach powierzonych obowiązków,
Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie wyższe
- korzystanie w pełni z praw publicznych,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
- pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwa lata na stanowisku o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt. 1 ustawy z 22 marca 2001 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 142 z 2001 roku póź. zm)
- prawo jazdy kategorii B
Wymagania dodatkowe:
- uprawnienia budowlane w specjalności urządzeń wodociągowych,
- znajomość ustaw: o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (...)
- wykształcenie wyższe techniczne
Zgłoszenie winno zawierać:
- życiorys,
- list motywacyjny,
- dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy, prawo jazdy (oryginały lub potwierdzone przez kandydata kserokopie, za zgodność z oryginałem)
- oświadczenia o:
   stanie zdrowia,
   niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
   korzystaniu w pełni z praw publicznych,
   wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- adres do korespondencji wraz z numerem telefonu
Tryb postępowania kwalifikacyjnego:
Pisemne zgłoszenia kandydaci winni składać w terminie do dnia 20 stycznia 2009 roku w sekretariacie Komunalnego Zakładu Budżetowego w Serocku ul. Nasielska 21 w godzinach 8.00-15.00, w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „nabór na stanowisko kierownika”
Zgłoszenia nie spełniające wymogów oraz zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
O terminie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowania pisemnie.

mgr inż. Leszek Błachnio


Wytworzył:

Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2008-12-29 13:08:27)
Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2008-12-29 13:14:56)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1089741