www.bip.gov.pl

Miasto i Gmina Serock

Sobota 07.04.2012

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. przygotowania inwestycji

Urząd Miasta i Gminy w Serocku
05-140 Serock, ul. Rynek 21
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. przygotowania inwestycji

I. Wymiar etatu: 1 etat.
II. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie wyższe lub średnie techniczne,
3. co najmniej 3 letni staż pracy,
4. nieposzlakowana opinia,
5. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
6. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
III. Wymagania dodatkowe:
1. preferowane wykształcenie wyższe o specjalności inżynieria sanitarna,
2. uprawnienia budowlane inspektora nadzoru w zakresie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych,
3. co najmniej roczny staż pracy na podobnym stanowisku,
4. prawo jazdy kat. B,
5. rzetelność, terminowość, dyspozycyjność, komunikatywność.
IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych,
2. uczestniczenie w komisjach przetargowych oraz sprawdzanie kosztorysów ofertowych na roboty budowlane w branży wodno-kanalizacyjnej, c.o. i instalacji gazowych,
3. przygotowywanie wniosków i pism w ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym i Urzędem Wojewódzkim oraz innymi urzędami, w zakresie określonym prawem budowlanym związanych z rozpoczęciem i zakończeniem oraz przekazywanie do użytkowania zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez gminę,
4. współudział w opracowywaniu wniosków przygotowywanych przez referat o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych,
5. ewidencjonowanie i rozliczanie inwestycji realizowanych na rzecz mieszkańców, dla których UMiG pełni funkcję inwestora zastępczego,
6. współpraca z inspektorami nadzoru w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji.
V. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny.
2. życiorys – curriculum vitae.
3. kserokopie świadectw pracy.
4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
6. kserokopie strony książeczki wojskowej z wpisami dotyczącymi przebiegu służby wojskowej, w przypadku gdy o pracę ubiega się mężczyzna.
7. podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności prawnej oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
8. podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego”.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego „z datą wystawienia
nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed złożeniem.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. przygotowania inwestycji należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku pok. nr 24 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Serocku 05-140 Serock, ul. Rynek 21.
Termin składania dokumentów upływa dnia 10 lutego 2010 r.
Osoba do kontaktu w sprawie naboru: Wiesław Kwiatkowski – Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji tel. 22 782 88 16
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym, na ich wniosek. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.serock.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.
 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki


Wytworzył:

Udostępnił:  Bożena Kaczmarczyk (2010-01-27 13:32:04)
Ostatnio zmodyfikował:  Bożena Kaczmarczyk (2010-01-27 13:34:31)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1089763